Overslaan en naar de inhoud gaan

Advent 2021

WZZ campagne 2021

image-20211130000843-1

Don Boscoparochie Kessel-Lo

Eerste zondag van de advent – 28 november 2021
God zoekt een plek waar hij kan wonen

Chris:Welkom u allen in deze viering van de eerste zondag van de advent.
Nog meer dan anders (post-corona)
hebben we in deze tijd nood aan geborgenheid,
aan een arm om ons heen,
aan de warmte, de troost en de steun van een thuis,
ook een ‘geestelijke thuis’.
God zelf wil deze geborgenheid, deze tedere omarming bieden.
Hij zoekt daarvoor een plek – tussen ons

Gegroet en gezegend
Samen:
Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam van de Eeuwige Vader,
Zoon en heilige Geest.
                                                                                     (Kris Gelaude)
Hermien: Lichtritus en lichtlied

Vandaag ontsteken we de eerste kaars.

Onze krans dit jaar bestaat uit huisjes,

huisjes van aarde, stevige huisjes, mooie huisjes.

Huisjes waar je welkom bent, om op adem te komen.

Huisjes waar iedereen welkom is om op adem te komen.

Ze staan symbool voor onze droom, een droom die ook Gods droom is.

Huizen waarin plaats is voor iedereen,

die staan in straten die zo een warme buurt worden,

waarin mensen zorg dragen voor elkaar,

elkaar herbergen en omarmen

in plaats van te discrimineren of buiten te sluiten.

 

Zo raken we de kern van de adventsactie van Welzijnszorg.
God zelf is deze droom zo genegen,
dat Hij mens is willen worden,
dat Hij tussen ons wil wonen.
God wil immers dat we ‘leven’ in een leefbare samenleving voor iedereen.

Die hoop, die verwachting drukken de kaarsen uit in onze adventshuisjes. Zondag na zondag wordt onze adventsstraat lichter en warmer.
Zondag na zondag wordt zijn aanwezigheid meer zichtbaar
en vormen we samen het huis waarin mensen en God kunnen wonen.

Linne, Johan of Frieda vragen.

Laten we de eerste kaars aansteken terwijl we hoopvol zingen om meer licht. We zingen de tekst tweemaal.

 

Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

CONSTANCE: Openingsgebed:
God, Gij tekent voor ons een nieuwe wereld
van solidariteit en vrede uit,
Gij tekent voor ons de krijtlijnen
van uw grote plan voor mens en wereld,
en Gij nodigt ons uit om daaraan te werken.
Laat dan niet toe dat wij blijven vastzitten
in ons eigen wereldje van zelfgenoegzaamheid.
Open onze ogen en laat ons zien
hoe we met alle mensen samen
uw plan handen en voeten kunnen geven.
Open ons hart en laat ons voelen
dat Gij voor ons hoop en toekomst zijt
en dat we samen met U
die nieuwe wereld kunnen bereiken.
Amen

CHRIS: Reflectiemomentje:
opschrijven:Wat betekent WONEN voor jou?
ondertussen muziek (HERMIEN) Our house in the middle of our street/Madness

Blaadjes met huisjes/ pennen om te schrijven

Bekijken van de campagnefilm: minuut

CONSTANCE: Lezing: Jeremia 33, 14-16

De tijd komt – zegt God -,
dat Ik zal doen
wat Ik aan Israël en Juda heb beloofd.
In die dagen zal Ik aan David
een wettelijke afstammeling geven.
Die zal het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In die dagen zal Juda gered worden
en zal Jeruzalem veilig zijn.
En men zal die stad heten:
`Jahwe, onze gerechtigheid'.                     (Bewerking: C. Leterme)

 

Lied: Vervul dit huis

 

Tekst : Wonen… meer dan een huis betrekken

Chris: Wonen, dat is een krakende deur
en de geur van gebakken aardappelen,
een krant opengevouwen op een stoel
en een telefoon die rinkelt,
als je terugkomt van een vergadering.
Het is een veilig wegbergen van de dag
in een plaats van rust en stilte te midden van een gezellige wanorde.

Hermien: Wonen, dat is een verwelkte bloem, stof op het buffet,
dat nochtans regelmatig wordt schoongeveegd,
vette vingers op der uiten,
een kraaknette vloer en een gevoel van veiligheid en vrijheid,
ook al is de keuken klein en zijn de zetels ook niet meer van de nieuwste.

Chris: Wonen is jezelf mogen zijn,
mogen kwaad worden zonder haat,
op je kousen lopen
en voor de spiegel dansen om jezelf te zien.

Hermien: Wonen is liefhebben rond een tafel,
veel praten en dan weer niets te zeggen hebben,
zwijgen en eten waar je trek in hebt,
met je voeten schoppen en bezig zijn met je eigen gedachten.

Chris: Wonen is een stukgevallen bord, een radio die speelt,
kindergeschrei en plots,
als je het helemaal niet verwacht,
een feesttafel met bloemen en kleuren,
rood en blauw en oranje.

Hermien: Wonen is een draaiboek van liggen,
de bedden opmaken, kranten lezen,
staan en zitten, koffie drinken,
kusjes geven, hemden strijken,
water koken, ruiten wassen,
liedjes zingen en beluisteren,
kinderen straffen, de tafel dekken,
geschenkjes krijgen, koekjes bakken,
gasten volstoppen, papieren verliezen,
postbode opwachten, ruzie maken,
vrienden verwachten, een schietgebedje prevelen,
thuiskomen en weer weggaan …

Chris: Wonen, dat is thuis zijn,
geborgen in het alledaagse van heel gewone dingen.
Wonen is samen gelukkig zijn om een lied of een lach of een traan.

 

Hermien: Maar vooral is het één van hart worden rond de warmte van het licht
en samen dankend liefhebben,
of na een lange dag, snoezelend tegen elkaar,
tegen de hond of je favoriete kussen in slaap vallen.

                            naar Agnes Pas uit De levensboom, Averbode, 1983, p. 16

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die de schepping gemaakt heeft
tot woonplaats voor de mens
die ons bestemming geeft,
‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Ik geloof in Jezus,
die geboren is in een stal,
die geen steen had om zijn hoofd
op te laten rusten,
die ons oproept
om niet alleen maar te dromen
van een betere wereld
maar ons aanzet om
leefbaar wonen voor allen
mogelijk te maken.

Ik geloof in de Geest
die in ons leeft,
die ons verbindt,
die ons beweegt om solidair te zijn
met elkaar
en met kwetsbare mensen.

Ik geloof
dat er nog werk genoeg is
om deze wereld bewoonbaar te maken.

                                       Chris Willocx

CONSTANCE: Voorbeden met keervers: Verbonden en zegenend

Bidden we voor hen die in onze maatschappij niet tot hun recht komen of heel vaak aan het kortste eind trekken. Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen en hen bezorgd tegemoet gaan, en zo meewerken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we voor leidinggevenden. Dat ze hun positie niet aanwenden tot eigen voordeel maar zich ten dienste stellen van de zwakkeren, dat ze iedereen oproepen om mee te werken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we voor onszelf. Dat we ons niet helemaal laten opslorpen door onze eigen kleine zorgen, dat we durven openstaan voor wie in nood verkeert, en zo meewerken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap. Dat we de kwetsbaren uit ons midden zouden omarmen en dat mensen die hier door omstandigheden niet kunnen bij ziijn, niet uit het oog verliezen. Samen hopen we snel maar vooal veilig weer bij elkaar te kunnen zijn.

Chris:Tafelgebed:
God van belofte,
waar mensen breken en delen met elkaar,
komt Gij hen tegemoet,
daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze wijn tot voedsel voor onderweg,
en maak dit samenzijn hier
tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder
Amen

Onze Vader

Chris: Communie

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken: dat wij vol hoop
meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht
en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Muziek: Ik zal in mijn huis niet wonen (Huub Oosterhuis)

Bezinning:

IK ZOEK EEN PLEK

Altijd onderweg, nergens thuis,
zoek ik een plek,
waar ik mezelf mag zijn,
waar mijn dromen wortel mogen schieten,
waar ik beschutting vinden mag voor de nacht,

voor mijn diepste angsten,
voor mijn diepste liefdes,
voor mijn ja’s en voor mijn nee’s,
voor mijn ongeduld en twijfel,
voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis,
heen en weer geslingerd
tussen agenda’s, mensenvragen,
tussen moeten en niet kunnen,
tussen gisteren en morgen,
tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis,
onderweg naar ’t land van belofte,
weg uit Ur op weg naar Babylon,
van ’t land van Moab naar de Sinaï,
van Nazareth naar Bethlehem,
van Jeruzalem naar Jericho.

Land van vlucht en van ellende
land van zorg en land van voorspoed
land van honger, onderdrukking ,
land van recht en land van evenwaardigheid.

Ik - zoek – een – plek!
We doen of we alléén
die plek wel zullen vinden.
Ik twijfel.

Hebben we mekaar niet nodig,
herders, éénvoudigen,
die verhalen vertellen als wegwijzers?
Zelfs in de nacht zien ze helder.
Ik zoek een plek.

                                      Kris Buckinx, uit: ‘Op het andere been’, Halewijn

Hermien: Danku: aan Herman en aan Constance, aan Lieve …. voor hun welkome hulp en aan u allen om hier ondanks de omstandigheden toch te komen meevieren.

Mededeling: Dekentjes voor slachtoffers van de wateroverlast in Wallonië (meer info bij Lieve)

Indien kerst doorgaat, zal het in  B zaal zijn.

Hermien: Zending en zegen:

Een huis voor God om te wonen.
Hoe bouw je dat, waar bouw je dat, wie bouwt dat, wie zal het onderhouden? .
In de Bijbelse traditie vormen SAMEN en DOEN de criteria voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.

Mogen we komende dagen
oefenen in recht doen aan anderen,
in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.
Zegene u daarbij de menslievende God:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied:WONEN OVERAL: Tekst: Huub Oosterhuis Melodie: Suze Naanje

Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.

Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.

image-20211205181722-1

Don Boscoparochie Kessel-Lo
Tweede zondag van de advent – 5 december 2021
De weg naar vrede leidt langs gerechtigheid

Welkom :
We zijn blij jullie te mogen verwelkomen op de tweede zondag van de advent,
met als thema: ‘ De weg naar vrede leidt langs gerechtigheid.
In de lezingen gaat het over onze samenleving:
kromme wegen recht maken, hobbelige wegen effenen, kiezen voor rechtvaardigheid,
het pad vrij maken naar een vredevolle wereld voor iedereen.
We worden uitgenodigd om elke mens tot zijn recht te laten komen.
Bidden we samen:

Gegroet en gezegend
Samen:
Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam van de Eeuwige Vader,
Zoon en heilige Geest.

Klik hier en bekijk de Campagnefilm Welzijnszorg:

Lichtritus en lichtlied:

Vandaag ontsteken we de tweede kaars.
Onze krans dit jaar bestaat uit huisjes,
huisjes van aarde, stevige huisjes, verschillende huisjes.
Huisjes waar je welkom bent, om op adem te komen.
Huisjes waar iedereen welkom is om op adem te komen.
Ze staan symbool voor onze droom, een droom die ook Gods droom is.
Huizen waarin plaats is voor iedereen,
die staan in straten die zo een warme buurt worden,
waarin mensen zorg dragen voor elkaar,
elkaar herbergen en omarmen.

 

Maar zijn we goed bezig? Durven wij onze deur openzetten?
Durven wij aankloppen bij een ander?
Bij God?

Ons laten ‘om-armen’ door Gods vertrouwen,
gastvrijheid en open-huis-beleid
maakt andere mensen van ons.
We gaan onszelf en mekaar ‘liever’ zien.
Hindernissen die de weg naar mekaar
en naar God bemoeilijken, vallen weg.
Meer en meer worden we adventsmensen,
mensen naar Gods hart.

We ontsteken de tweede adventskaars, intussen zingen we:

 

Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

 

Openingsgebed:
Onnoembare en nabije God,
Uw stem roept ons,
Gij laat ons nooit in de steek.
Uw mantel van gerechtigheid bedekt ons helemaal,
Gij zijt gekomen om vrede te brengen onder de mensen.
Uw licht schijnt in de donkerste nachten,
Gij gaat voor ons uit op de weg naar Gods Rijk. 
Open onze ogen om de weg te kunnen zien
naar uw Rijk van goedheid.
Open ons hart om de hindernissen op deze weg
samen weg te kunnen werken.
Ga met ons mee, vandaag en alle dagen.
Amen

Filippenzen 1, 3-6, 8-11

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,
telkens wanneer ik voor u allen bid.

Dat doe ik vol vreugde,
omdat u vanaf de eerste dag
tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie.

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is,
het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

De Ene kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.
En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.

Dan zult u op de van Christus zuiver en onberispelijk zijn,
vol van de vruchten van de gerechtigheid,
die u dankt aan Jezus Christus,
tot lof en eer van de Ene.

Lied: ZJ 105 (1ste strofe, zonder refrein)
God van God
en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.

Lezing: Lucas 3,1-6

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius,
toen Pontius Pilatus Judea bestuurde,
en Herodes tetrarch was over Galilea,
zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis,
en Lysanias over Abilene,
en toen Annas en Kajafas hogepriester waren,
richtte God zich in de woestijn tot Johannes,
de zoon van Zacharias.

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen
dat de mensen zich moesten laten dopen
en tot inkeer moesten komen,
om zo vergeving van zonden te verkrijgen,
zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:

Luid klinkt in de woestijn:

Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
en al wat leeft zal zien hoe de Ene redding brengt.”

 

Lied: Midden onder u ZJ  105: 2de en derde strofe met refrein
Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent

Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden is
ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Duiding: Chris Onderscheiden waar het op aankomt

Staan jullie ook af en toe eens stil bij wat echt belangrijk is? Bij wat minder belangrijk is? Denk eens aan drie dingen die jij belangrijk vindt.

‘Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt’, hoorden we in de Brief van Paulus aan de Christenen in Filippi.

De voorbije maanden zijn geen verloren tijd geweest, want we hebben kunnen onderscheiden waar het echt op aankomt in het leven.
Heel wat onder jullie zullen bij mijn vraag naar belangrijke dingen gezondheid op de eerste plaats gezet hebben. We weten in deze coronatijd meer dan ooit wat gezondheid betekent.
Voor wie arm is, is het onderscheid naar wat belangrijk is, groot. Als ik aan de kassa sta met mijn winkelwagentje, schrik ik altijd van de prijs die ik moet betalen. Soms denk ik stiekem dat men mij teveel aanrekende bij het aanzien van de inhoud van het karretje. En toch is er geld genoeg… de huizenprijzen zwieren de pan uit en binnen enkele dagen is een pand verkocht. Wonen is een recht, maar voor wie arm is, blijkt het een gunst te zijn. Veel te weinig sociale woningen, gebrek aan betaalbare woningen. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie.
Bij Lucas horen we vandaag hoe we onrecht moeten aanpakken: geen excuses gebruiken om niks hoeven te doen, ons niet in bochten wringen om eraan te ontsnappen, niet de andere richting uitkijken om onrecht niet te moeten zien.
Gerechtigheid doen dus! Telkens opnieuw! Elk excuus waarachter we ons verstoppen en elke uitvlucht die we gebruiken, is als een heuvel die moet beslecht worden.
Lucas beschrijft het als een stem die roept in de woestijn. Is dat zo, leven we in een sociale woestijn waar niets meer groeit? Ondanks covid zijn er veel vrijwillige helden, die zogezegd geen tijd hebben, want altijd is er tijd voor anderen, veel tijd voor anderen, meer tijd voor anderen. Zij weten met inzicht en fijngevoeligheid te beminnen en kunnen onderscheiden waar het op aankomt om zich in te zetten voor anderen, om onrecht te bestrijden.
In het spoor van Johannes, in het spoor van Jezus gaan we op weg naar een betere wereld, waar mensen soms onverwacht toch een ‘herberg’ zijn voor elkaar, een dak van bescherming bieden, bestemming vinden, thuis komen, erbij horen.

 

Geloofsbelijdenis

 Ik geloof in God

die de schepping gemaakt heeft
tot woonplaats voor de mens
die ons bestemming geeft,
‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Ik geloof in Jezus,
die geboren is in een stal,
die geen steen had om zijn hoofd
op te laten rusten,
die ons oproept
om niet alleen maar te dromen
van een betere wereld
maar ons aanzet om
leefbaar wonen voor allen
mogelijk te maken.

Ik geloof in de Geest
die in ons leeft,
die ons verbindt,
die ons beweegt om solidair te zijn
met elkaar
en met kwetsbare mensen.

Ik geloof
dat er nog werk genoeg is
om deze wereld bewoonbaar te maken.
 

Chris Willocx

 

Voorbeden:

Maak ons waakzaam als het gaat om mensen die onrechtvaardig behandeld worden.
Geef ons moed om op te staan en te spreken als de goddelijke liefde geweld wordt aangedaan.

 

Geef kracht en moed aan de mensen die zich inzetten voor anderen:
vrijwilligers, straathoekwerkers, verzorgenden,
en alle mensen die het lijden van anderen trachten te verlichten.

 

Sta beleidsmensen bij in de moeizame weg om Corona het hoofd te bieden.
Geef mensen geduld en begrip voor hun maatregelen.
Geef ons het uithoudingsvermogen en de inspiratie om creatief voor onze medemensen te blijven zorgen.
En waak mee met ons, uitkijkend naar het einde van deze pandemie.

 

Keervers:
Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar

Lied:
Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Tafelgebed:
Onnoembare en nabije God,
Gij kent ons hart:
als het donker is,
zoeken wij naar licht,
als het koud is,
zoeken wij naar warmte.
Neem de gaven die wij U aanbieden,
wees brood en wijn voor ons,
bron van kracht om de toekomst hoopvol tegemoet te treden,
vandaag en alle dagen.
Amen

Onze Vader

Communie:
Wij lopen vooruit op wat nog niet is,
wij spelen in op uw toekomst, Heer.
Langzaam en moeizaam,
in hoop en vrees,
werken wij uw belofte uit,
bouwen wij aan een stad van vrede,
de nieuwe schepping waar Gij ons licht zijt,
waar brood voor allen is
Moge dit brood
hiervan een voorteken zijn.

Muziek:

Bezinning  HINDERNISSEN

Je hebt van die hindernissen die aangeboren zijn,
die vervelend zijn en het soms moeilijk maken in ‘t leven.
Je kan er waarschijnlijk niet zo heel veel aan doen.
Er mee leren leven, dat zeggen ze. Er vrede mee hebben, aan ‘t eind.

Er zijn er andere die je jezelf aan doet.
‘De beste willen zijn’ bijvoorbeeld; ‘perfect willen zijn’,
niet genoeg in eigen kunnen geloven, bang zijn kortom.
… Ook voor jezelf kan je barmhartig zijn.

En dan zijn er nog de hindernissen die we mekaar aandoen:
het gras voor mekaars voeten maaien, iemand de zwartepiet toespelen,
een ander met de brokken laten zitten, een kwaad daglicht laten schijnen,
het laken naar je toetrekken en een ander in de kou zetten

Hindernissen dus, heuveltjes …
en soms onoverbrugbare bergen.
Mensen zien er tegen op.
Het leven wordt een last, te zwaar om dragen.

Leeft ook in jou een droom, dat het mogelijk moet zijn,
ook zonder hindernissen, de weg door ‘t leven voort te gaan?
Dat mensen, -alle mensen-, bestemd zijn tot een rijk en zinvol leven,
verschillend, maar toch even waardevol? Ook jouw droom?

Laat ons dan de meeste hindernissen slopen,
zelfs als dat ten koste gaat van eigen privileges.
Laat ons hen die in de put zitten of voor een hoge berg staan,
zacht en fijngevoelig, maar ook onvoorwaardelijk steunen.

Als heuvels langzaam zullen slinken
en bochtige wegen rechter zullen gaan,
zal je aan het eind een horizon zien rijzen,
een licht en in dat licht een droom, Gods droom.

En, geloof me, zijn droom lijkt op de jouwe.                            Kris Buckinx mei 2021

Onverwachts kregen we hier even bezoek van een Spaanse figurant in Gods droom. De aardige man wist ons te vertellen dat er geen stouterikken zijn in onze gemeenschap en gaf ons een zakje lekkernijen om eerlijk te delen na de viering. Dankjewel, Sint!

Dank u: aan Jos voor de begeleiding, Majo voor de zang, Monic en Chris voor de prachtige adventsstraat, Teejo voor de verwachtingsvolle hyacinten, Lut voor het voorlezen, Gie en Irene voor de technische bijstand…, en aan u allen om hier ondanks de omstandigheden toch te komen meevieren.

Volgende week: Soep op de stoep voor heel den troep.

Zending en zegen:
Een huis voor God om te wonen.
Hoe bouw je dat, waar bouw je dat, wie bouwt dat, wie zal het onderhouden?

Bij God thuiskomen. Waar staat zijn huis? Moet je zacht aankloppen, bonken op de deur, vrijelijk langs de achterdeur? Of staat de Ene je al op te wachten in een open deur? En hoeveel mensen kunnen er binnen? En moeten we geen wegwijzers zetten en langs straten en pleinen mensen gaan verzamelen zodat ze weten waarheen?
In de Bijbelse traditie vormen SAMEN en DOEN de criteria voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.

Mogen we komende dagen
oefenen in recht doen aan anderen,
in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.
Zegene u daarbij de menslievende God:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

 

Slotlied: Elke heuvel moet… Carlos De Soete

 

 

Vreugde verbindt Sef.3,14-17, Fil.4, 4-7, Lc.3,10-18
https://lh6.googleusercontent.com/YrTTLg7yadv6lJzD4NSMGRDPCaC-YytWGhRSNNe92fS1ALfquTCyUYq5wb_YRlbDRn1naUyDz633soc8_Ypfc0PkvBJUo_J_VRJ9Dr2GA9HsQXIln2zM4JlEYvK7cIIQFIM7Bb--
Welkom
Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.
 
Advent is de Heer een thuis geven, een plaats bereiden waar Hij mag wonen.
God zoekt bij mensen onderdak. Hij wil in levende mensen wonen.
De derde zondag in de advent is de ‘vreugdezondag’. In de lezingen van vandaag 
worden we geroepen om vreugdevolle mensen te zijn.
Hoe is het met jouw vreugde? Vreugde gaat verder dan blijheid.
Want ook in onze samenleving vol ‘vrijheid en blijheid’ is veel eenzaamheid.
Christenen zijn vreugdevol omdat ze geloven dat ze nooit alleen zijn,
want God draagt ons door de aanwezigheid van hem in andere mensen om ons heen.
Dit geloof, dit diep levens-aanvoelen zorgt ervoor dat je doorheen goede en kwade dagen
vreugdevoller, vriendelijker en onbezorgder in het leven kan staan.
Ons geloof is eenvoudig en uitdagend tegelijk.
 
In het kader van Welzijnszorg maken we ook ruimte voor mensen die geen betaalbare woning vinden. Onze solidariteit met hen is een teken van hoop.

Lichtritus en lichtlied
Als we toenemende ongelijkheid zien,
veel mensen die leven op de rand van armoede of zelfs in schrijnende armoede,
ook in ons welstellend Vlaanderen,
dan lijkt er geen aanleiding tot grote vreugde in ons samenleven.
Toch is het goed om de vreugde om Gods menslievendheid te vieren.
die zet ons aan tot solidariteit,
roept ons op tot inzet voor structurele rechtvaardigheid.
Straks – met Kerstmis - vieren we dat God mens wil worden,
dat Hij tussen ons wil wonen.
God wil immers dat we SAMEN leven
Zo wordt Zijn aanwezigheid lichamelijk en zichtbaar
De derde kaars staat symbool voor onze VREUGDE,
de vreugde die onze kracht is, onze bron van hoop en verbinding.
We ontsteken de derde adventskaars en zingen:

Lied “Als alles duister is” Taizé 2x

Inleiding op de eerste lezing: uit de profeet Sefanja
Deze ‘kleine’ profeet en woordvoerder van God was een oudere tijdgenoot van Jeremia. Hij leefde ten tijde van koning Josua in de 7de eeuw voor Christus.
Het zag er in de tijd van Sefanja voor de inwoners van Jeruzalem niet goed uit. Het land lag militair onder vuur. Vele profeten legden een verband tussen die hachelijke situatie en de manier waarop de mensen omgingen met elkaar. Als je door je levenswijze de medemens onrecht aandoet hoef je niet verbaasd te zijn dat het vroeg of laat eindigt in een oorlog.
Het lijkt er wel heel hard op dat wij mensen niet in staat zijn een samenleving te creëren waarin elke mens tot zijn recht kan komen. Zijn we dan gedoemd om ten onder te gaan?  Nee, zegt Sefanja. God zelf is in je midden en gaat met je mee. Sefanja zet ons op het goede spoor.

Eerste lezing: Sefanja 3, 14-17
Wees blij. Juich van vreugde, mensen van Jeruzalem!
Wees blij met heel uw hart! God zal jullie niet meer straffen,
Hij zal jullie vijanden wegjagen.God, de koning van Israël, zal binnen jullie muren wonen: jullie moeten nergens meer bang voor zijn.
Op die dag zal men jullie zeggen: ‘Wees niet bang, laat jullie handen niet verslappen.God is binnen jullie muren, Hij zal jullie bevrijden.
Hij zal blij zijn om jullie en zijn liefde stilzwijgend tonen. Hij zal van vreugde juichen om jullie.’ 

Inleiding op de tweede lezing
Volgende lezingen borduurt verder op het thema vreugde en is een brief van Paulus. Ze bevat de meest gelezen versregels in de Bijbel ooit.
Na de lezing kan u de tekst van het lied Ode an die Freude meelezen op het liedblad.

Tweede lezing: Filippenzen 4, 4-7
Wees altijd blij in de Heer. Nog eens: wees altijd blij! Alle mensen moeten jullie vriendelijkheid kennen. De Heer is nabij. Maak je geen zorgen, maar vraag aan God alles wat je nodig hebt door te bidden en te smeken en nooit zonder te danken. En de vrede van God, die boven alle begrip gaat, zal jullie hart en gedachten beschermen in Christus Jezus.

Muziek: Freude schöner Götterfunken Beethoven

Evangelie: Lucas 3, 10-18 (uit Bijbel in gewone taal)
De mensen vroegen aan Johannes: ‘Wat moeten we doen om goed te leven?’ Hij antwoordde: ‘Stel dat je twee hemden hebt. Geef er dan één aan iemand die helemaal geen hemd heeft. En deel je eten met mensen die honger hebben.’ Er kwamen ook tollenaars die gedoopt wilden worden. Ook zij vroegen aan Johannes: ‘Meester, wat moeten we doen om goed te leven?’ Tegen hen zei Johannes: ‘Laat de mensen niet te veel betalen.’ Daarna vroegen een paar soldaten: ‘En wat moeten wij doen?’ Johannes zei: ‘Wees tevreden met je loon. Pak van niemand geld af.’ De mensen verwachtten veel van Johannes. Ze dachten: Misschien is hij wel de messias! Maar Johannes zei: ‘Ik doop jullie met water. Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest. Hij lijkt op een boer die het koren van zijn akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur. Maar het stro dat overblijft, steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij komt, het goede bewaren. Maar het slechte zal hij verbranden, met vuur dat nooit uitgaat.’ Johannes zei dit soort dingen om de mensen te waarschuwen. Op die manier vertelde hij het goede nieuws.
Copyright: C. Leterme

Tussenzang Kwam van Godswege een man in ons bestaan,

Duiding
Lucas zet Johannes de Doper als een profeet en bloedverwant van Jezus in de wereldgeschiedenis. De eenvoud van Johannes’  boodschap treft ons enorm: aan de mensen die om zijn raad vragen zegt hij deel wat je niet nodig hebt, aan de tollenaars buit anderen niet uit, aan de soldaten: maak geen misbruik van macht. Hij kondigt een nieuwe profeet aan die een groter uitstraling  heeft om het kaf van het koren te scheiden. Iemand die ons op een andere weg zet, ons de belangrijke dingen doet inzien om samen beter te overleven naar Gods droom.
Ook de eerste lezingen leren ons iets nl. het belang van vreugdevol en onbezorgd te kunnen zijn door ons gedeeld geloof in een andere samenleving. Is geloof niet ook het overstijgen van alles wat volgens je gevoel misgaat: drempels zoals beperkingen, hindernissen, ruzietjes en onenigheden waaraan we samen moeten werken.

Bij Sefanja en Paulus lezen we: “Jullie moeten nergens meer bang voor zijn.”
“De Heer is nabij. Maak je geen zorgen.” 
Waarom is dit eigenlijk een van de meest gelezen bijbelverzen?
We hoeven niet alles zelf en alleen en onmiddellijk te realiseren. We mogen rekenen op anderen in wie God werkzaam is. Je gaat immers samen op weg naar die andere samenleving. Johannes de Doper geeft de nieuwe richting aan en het lijkt alsof we niets méér moeten doen dan het gewone menselijke omdat we voortaan op weg gaan met Jezus, God-met-ons. 
Dat is onze vreugde! Als je je bezorgdheid in Gods handen legt, krijg je ademruimte voor wat worden wil en vrede in je hoofd. Nergens anders is er zoveel ruimte te vinden dan in de stilte en de natuur. We vonden het mooi verwoord in een gedicht van Wendell Berry (zie liedblad). De stilte kan ons brengen naar de ontdekking van ons ego en wat ons in de verkeerde richting drijft. Het kan ons helpen om te keren en weer de goede richting uit te gaan naar een samenleving waarin we beter als gemeenschap kunnen overleven en leven.

Welzijnszorg legt tijdens de advent de klemtoon op wonen, vooral een betaalbare en gezonde woning vinden. Dit is niet zo vanzelfsprekend. Wij kozen om het project “Mind the gap” te ondersteunen. Dit is een project om jongeren tussen 18 en 24 jaar, die dakloos zijn, op te vangen en vooral te voorkomen dat dit gebeurt.  “Mind the gap” betekent “let op voor de hindernissen en drempels”. Dakloos wil zeggen: geen dak, geen thuis, geen ondersteuning.
Men zoekt creatieve woonvormen samen met jongvolwassenen. De kerkfabriek van Vlierbeek is één van de partners in de realisatie van flats voor jongvolwassenen. In 2024 zou dit een feit moeten zijn.“Mind the gap” zet in op preventie door samenwerking met alle organisaties op het veld.
Eén van die organisaties is LUS. Lus brengt mensen in verbinding. Vrijwilligers brengen familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar; zij vormen unieke groepen van mensen die elkaar ondersteunen en bemoedigen. In die groepen maken ze ruimte voor de dromen en verlangens van elke persoon in kwestie.
Maken wij ruimte voor mensen die een thuis zoeken? Dat betekent leefbaar wonen, gezond en duurzaam en anderen kansen geven om dat te realiseren. Onze solidariteit met dakloze jongeren tussen 18 en 24 en het project “Mind the Gap” is alvast een teken van hoop in deze tijd vol zorgen om de corona-pandemie.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.
Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.
Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.
Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.
Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen.

Voorbeden 
Laten wij bidden:
Dat wij onze moed en onze vreugde niet verliezen door 
wat er in de wereld om ons heen gebeurt
Acclamatie: “Laudate omnes gentes, laudate dominum. Laudate omnes gentes, laudate dominum.”

Dat wij durven luisteren naar de onrust in ons hart,
als wij geroepen worden tot horen, zien en spreken over wat er ten diepste toe doet.

Dat wij die leven in verdriet door onrecht en geweld niet moedeloos worden maar opstaan en onze weg verder zoeken.

Dat wij mensen mogen ontmoeten die ons vreugde schenken
door concrete daden van hoop.

Dat wij mogen leven vanuit de kracht van de vreugde; dat we ons steeds opnieuw laten raken door de roep van onze omgeving.

Goede God, 
houd ons gaande op uw weg,
wees een licht op ons pad. Amen.   (naar Anneke Grunder)

Offerlied: Geproefd, geleefd, herkend worden

Tafelgebed:
 

 

Hoe is jouw naam?         
Waar ben jij te vinden?
 
Hoog in de ruimte,
voorbij maan en sterren,
of diep in de zee,
voorbij koralen en vissen
ben jij niet te zien.
 
Wij zoeken je
te ver weg.
Jij bent ons nabij
als een vader en een moeder
als een broer en een zus.
 
Jij laat je zien
in het gelaat
van een medemens,
van de mens naast ons.
 
Vooral herkennen we jou
in de minste mens,
in de mens in nood:
en ben jij
onder ons aanwezig
wanneer wij geven
de dorstige te drinken
de hongerige te eten,
de naakte zijn kleding:
wanneer wij
de vreemdeling
verwelkomen,
de zieken en gevangenen
niet in eenzaamheid,
zonder bezoek,
laten verkommeren.
Diep verscholen
ben jij aanwezig
in iedere mens
ook in ons,
als een diep verlangen
naar koesterende geborgenheid,
een land in vrede en gerechtigheid.

Telkens wij
ons geven aan elkaar
zorg dragen voor de
gekwetste mens
kom jij in ons midden
als gebroken brood
als verschonken wijn.
 
Jezus van Nazareth
gaat ons hierin voor
 
Daarom durven wij
tot jou bidden
onze Vader
die in het diepste
van je mensen zijt.
(Jef Wauters)
 

 

 

Onze Vader 

Communie
Telkens wij ons geven aan elkaar
zorg dragen voor de gekwetste mens
kom jij in ons midden als gebroken brood.

Muziek
Weihnachtskantaten J.S. Bach BWV 110 (Collegium vocale Ph. Herreweghe)
Laat onze mond vol gelach zijn en onze tong vol lofprijzing, want de Heer heeft grote dingen voor ons gedaan

Bezinningstekst: Wat moeten we eigenlijk doen
wat moeten we eigenlijk doen?
niet veel, gewoon delen wat je hebt
dat kan een maaltijd zijn 
of je stapel boeken
dat kan een kamer in jouw woning zijn
het kan je tijd zijn bij een uitstap of een telefoontje
of bij je vrienden
dat kan een foto zijn van iets leuks dat je hebt meegemaakt
dat kan wat dan ook zijn
een mens is niet gemaakt
om alleen te zijn
(naar Ina Koeman bij Lucas 3)

Slotlied

Van jouw toekomst wil ik spreken,
wat geen mens gelooft, gebeurt:
miljonairs gaan straten vegen,
Kaapstad zal zijn ingekleurd.
Zingt, speelt, zodat het kan gebeuren,
dat wij verlost van schijn
met elkaar in vrede zijn.
 
Generaals en officieren zien geen
brood meer in de strijd,
want voorbij zijn hebben, houden,
ik voor mij is uit de tijd.
Zingt, speelt, zodat het kan gebeuren,
dat wij verlost van schijn
met elkaar in vrede zijn

De woestijn begint te bloeien,
achterbuurt zal centrum zijn.
Wie zijn stem niet mocht verheffen
vindt gehoor op ruim terrein.
Zingt, speelt, zodat het kan gebeuren,
dat wij verlost van schijn
met elkaar in vrede

 
 
Schijn en leugen zijn verdwenen,
waarheid zal de voertaal zijn.
En de dood wordt niet verzwegen,
sterven doet niet langer pijn.
Zingt, speelt, zodat het kan gebeuren,
dat wij verlost van schijn
met elkaar in vrede zijn.

Met de opkomst van de armen
dringt God tot zijn wereld door,
Hij begint opnieuw te scheppen,
vindt bij mensen nieuw gehoor.
Zingt, speelt, zodat het kan gebeuren,
dat wij verlost van schijn
met elkaar in vrede zijn.

Mededelingen
Kom op tegen kanker actie
Kerstvieringen: 24/12 om 22 uur en 25/12 om 10:30 uur
woninggezocht.be: woning gezocht, buren gevonden: ondersteunt burgers die woningen zoeken voor erkende vluchtelingen
Vredeslicht 18/12 om 20 u in Linden

Hoe kunst heelt achter tralies. Actualiteitscafé Filosofenfontein
Zegen en kruisteken
Samen kunnen we het verschil maken. Doe jij mee?
Moge God daarin met ons meegaan als een zegen die ons nooit verlaat, als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. Hij die is: +Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Blijf gezond en verbonden!

 

Gods droom leven
 

https://lh3.googleusercontent.com/KkZo70lZvhuwYd8Mz2BCRmMMRm8QAJkF7zohYvLcO7kkWuaB9fyvD9xslp02EtxSYynUbk94aP9MdXBBadfaA25P24aZ3VduX_MZaTFSWgwxg-Dr0mfNfV8Srm_oJQowNCwUYiNU

Welkom
‘Gods droom leven’. Die titel vonden we in de liturgiemap van WZZ. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
In de figuur van Maria krijgen we een voorbeeld. Maar wij zullen het voor ons hier en nu moeten vertalen.

Gegroet en gezegend (samen)
Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.
 

Lied Omdat hij niet ver wou zijn

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij, mens’lijk allerwegen
Maar geen mens herkent hem, hij wordt gewoon verzwegen. Midden onder u…

Weest verheugd, van zorgen vrij God die wij aanbidden
Is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. Midden onder u…

Inleiding

Vandaag beluisteren wij het verhaal van de ontmoeting van Elisabeth en Maria, waarin we zo goed kunnen zien hoe die twee vrouwen Gods droom leven. Zij zetten zich in het verhaal en bereiden zo een plaats voor respectievelijk Johannes de Doper en Jezus. Dus wij kunnen hen volgen door op onze beurt een plaats te geven aan wie uitgestoten wordt, geen huis heeft, geen dak boven zijn of haar hoofd.

Bij de voorbereiding van de vieringen van de advent, kwamen wij het drempelalfabet tegen in het boekje “drempels en stempels” wat mensen tegenkomen die een woning zoeken. Laten wij daar een droomalfabet bijschrijven, een betere situatie door dit drempelalfabet tot droomalfabet om te vormen. Op de blaadjes hebben we het hele drempelalfabet afgedrukt. Laten we allen een pen nemen en er enkele invullen. Er staan reeds enkele suggesties maar als je een beter alternatief hebt, ga je gang. Na de viering willen we de bladeren verzamelen met alle suggesties.

Het drempelalfabet  het droomalfabet!  (zie blaadjes) 5 min.

Muziek uit Kerstliederen Herman van Veen, Klein klein Jezuken (nr 1)

Lichtritus
Jij, die ons verwachten kent en zegent met liefde
die ons bezaait met recht en vrede
en in ons de vrucht van het vertrouwen wekt
geef ons een open oog
een helder zicht ook in de nacht,
Woon onder ons

Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 2x

Maria
De wereld in vrede, alles ondersteboven
zo jong als ik ben wil ik dat geloven

ik zie om me heen oorlog, honger en pijn
maar ik hoor in mijn hart dat het anders zal zijn

Zo kan het beginnen, daar geloof ik in
het kind in mij wordt een nieuw begin!

Tussenzang: Jezus u bent het licht (Berthier – Taizé)
Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt,
Jezus U bent het licht in ons leven, open mij voor uw liefde o Heer.

Lezing Lucas 1, 39-45 - (Bijbel in gewone taal - Leterme)
Enkele dagen later gaat Maria op reis. Ze gaat naar het huis van Zacharias. Als ze goed doorstapt, komt ze er aan na drie dagen. Wanneer ze Elisabet ziet, zegt ze: ‘Dag Elisabet’. Terwijl Maria dat zegt voelt Elisabet haar kindje bewegen in haar buik. Zij wordt vol van heilige geest en zegt: 'Maria, jij bent een vrouw, die graag gezien wordt door God. Ik wens je al het goede met het kindje dat je zult krijgen. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Toen ik je groet hoorde, voelde ik mijn kindje bewegen in mijn buik, alsof het blij was dat de moeder van Jezus op bezoek kwam. Gelukkig is de vrouw, die gelooft! Wat God tot haar gezegd heeft, zal werkelijkheid worden.'

Betekenis
Lucas schrijft wat God doet bij mensen die openstaan en ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid. ze worden aandachtig en attentievol voor hun medemens - een houding die ook bij Jezus terug te vinden is.

Grote goedheid
Grote goedheid, God ben jij, midden onder mensen,
want je maakt de armen vrij en vervult hun wensen.

Langzaam, zeker komt jouw tijd : alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan, zal dan achter gaan en voortaan
bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven

Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten.
Dood zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.

Stap voor stap en voet bij stuk zul jij verder komen
tot de aarde met geluk vol begint te stromen

Bij wijze van geloofsbelijdenis: Klein Magnificat             Jan Van Opbergen
Van jouw toekomst wil ik spreken. Wat geen mens gelooft, gebeurt:
Miljonairs gaan straten vegen, Kaapstad zal zijn ingekleurd.

Zingt, speelt zodat het kan gebeuren
Dat wij verlost van schijn met elkaar in vrede zijn.

Generaals en officieren zien geen brood meer in de strijd
Want voorbij zijn hebben, houden. ‘Ik voor mij’ is uit de tijd.

De woestijn begint te bloeien, achterbuurt zal centrum zijn.
Wie zijn stem niet mocht verheffen vindt gehoor op ruim terrein.

Schijn en leugens zijn verdwenen, waarheid zal de voertaal zijn.
En de dood wordt niet verzwegen, sterven doet niet langer pijn.

Met de opkomst van de armen dringt God tot zijn wereld door.
Hij begint opnieuw te scheppen, vindt bij mensen nieuw gehoor.

Voorbeden
Antwoord op voorbeden: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 2x Majo

Voor hen die oog hebben voor de mensen om hen heen, voor allen die zich laten raken door de zorg en de nood van anderen: dat zij tot daden komen

Voor hen die weigeren te zien, voor allen die zichzelf genoeg zijn
en de ellende van de wereld angstvallig buiten hun blikveld houden, dat hun ogen worden geopend

Voor hen die een kwetsbaar bestaan leiden; voor allen die leven van dag tot dag
afhankelijk van de goedgeefsheid van anderen, dat zij tot hun recht komen

Lied om licht   Harry Wouters  (Melodie Kom ons in diepe nacht ter ore)
Om licht te zien zijn wij gekomen
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
vrienden met vrede hand in hand.

Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,
neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

Tafelgebed:  Maria
Belofte en toekomst zal er zijn voor kleine mensen niet in tel,
deze wereld omgekeerd vrede en gerechtigheid voor ieder op aarde
In het leven van haar zoon werd belofte werkelijkheid
kleine mensen tellen mee
het leven wordt gedeeld
niemand te veel, niemand te weinig
een mens als brood gebroken voor velen
Toekomst voor haar volk, trouw aan haar zoon
het leven dienend tot onder het kruis.

Zullen wij - als Maria- toekomst openen
zullen wij als haar zoon breekbaar worden
ons toevertrouwen aan kwetsbare mensen
die ons voorgaan op de weg ten leven?

(Jef Wauters)

Onze Vader
Communie: Kerstliederen van Veen: Nu syt wellecome (track nr 9)
Lied: Dit is de nacht van de zwervers

Slotbezinning
 

 

Het is een wonder gebeuren
wanneer mensen elkaar echt ontmoeten.
Ze gaan bij elkaar binnen
en voelen zich als bij zichzelve thuis.
Ze onthalen elkaar als vrienden
en dàt is heel wat!
Kijk, denken ze, ik werd verwacht…
Dat kun je aan duizenden dingen
voelen en zien.
Het is er glashelder heerlijk,
en zonovergoten goed.
Geestrijk is de drank
van het gesprek.
De eenvoud smaakt
als volkorenbrood

En ze drinken begrip
uit kroezen vol attentie.
Hartelijkheid bloeit
in elk gebaar.
Men is gewoon
echt gelukkig bij elkaar.
Wanneer ze afscheid nemen,
verlaten ze wel elkaar,
maar laten elkander
niet alleen.
Het is een wonder
als mensen elkander
écht ontmoeten.   
Ward Bruyninckx
 

 

Zending
Meewerken aan Gods droom voor deze wereld. Deze boodschap die we op zondag herhaaldelijk horen moeten we waarmaken in samenwerking met anderen, ook buiten de kerk.
Het droomalfabet kan een geheugensteuntje zijn.
Moge het licht van mee leven en liefde onbegrensd overal stralen,
doordrongen van oprechte gedachten. in de naam van de VZG
Lied: Zet nu de deur maar open (mel. In dulce jubilo)
Zet nu de deur maar open, ‘t is tijd om weer te hopen,
‘t is kindertijd voor groten om alles nieuw te zien;
voor oud en opgeschoten een nieuw begin misschien.
Zie waar het begint daar verschijnt een kind.
Laat nu die kind ons leiden en ons de weg bereiden
naar ooit een land met allen, waar niet meer wordt gedood,
waar alle wapens vallen, zich voegen bij het schroot.
Zie waar het begint daar verschijnt een kind.
Dat kleinen en geringen ons uit de voegen zingen,
uit zekerheden van geld en goed en macht.
Zij zijn het kind van heden ons aanziet in de nacht.
Zie waar het begint daar verschijnt een kind.