Overslaan en naar de inhoud gaan

Advent 2020

 

29 november 2020 -1ste adventszondag: Huis van gerechtigheid

image-20211130102053-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegroet en gezegend

Gezegend in dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij

en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam van de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.

Inleiding

Vandaag begint de advent, meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Marcus.
Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht.
We vragen God dat Hij met ons meegaat,
ons hart verwarmt en ons pad verlicht.
De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’,
van uitzien naar Immanuel, God met ons.
Het is ook een tijd van omzien naar mensen, vooral naar mensen die leven in armoede.
Het is een tijd van zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid.
Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’
richten we onze blik op goed en veilig wonen.
Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed.
Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.

We bidden hier om Gods aanwezigheid in zijn Woord en in zijn Brood.
Maar vooraf zetten we onze eerste stappen van donker naar licht.

 

Lichtritus en lichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.
Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans
drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

 

Lichtritueel

We steken de 1ste adventskaars aan en zingen:

https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0

 

 

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe
dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer !
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres
me parler!
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donne moi d'acceuilir ton amour!

 

De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht
en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven,
opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.

Vrij naar Kees Pannekoek

Openingsgebed

God,
U bent de warmte en het licht waarnaar we uitzien.
Wees met ons in deze adventsdagen
zodat wij gaande blijven voor gerechtigheid.
Laat u zien, laat u noemen, laat u vieren.
Zo bidden wij in Jezus’ naam.
Amen.

 

Campagnefilm Welzijnszorg 2020

https://www.youtube.com/watch?v=86b-nUB9X30

 

De campagne van Welzijnszorg gaat deze advent over recht op volwaardige en betaalbare huisvesting met de slogan “Wonen Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!”.

In de campagnefilm zien we getuigenissen van mensen die om de een of andere manier moeilijkheden ondervinden om aan geschikte huisvesting te komen.

Ze leven van een leefloon en de prijzen op de private huurmarkt zijn te hoog en bedragen meer dan 1/3 van hun inkomen.

Het bijeensprokkelen van én de huurwaarborg én de eerste maand huur (dat is in het totaal vier maanden huur in reserve hebben) samen met het aankopen van meubilair is te hoog gegrepen. De sociale huurmarkt kampt nog altijd met lange wachtlijsten van langer dan een jaar.

Op de private huurmarkt worden echt verkrotte woningen verhuurd, die niet geschikt zijn om in te wonen, maar soms hebben mensen geen keuze. Vaak zijn het ook mensen die hun rechten niet kennen of die geen of maar een zeer beperkt netwerk hebben. Ook jongeren die omwille van omstandigheden op zichzelf zijn aangewezen zijn vogels voor de kat op de huizenmarkt.

En dan het dilemma: sociale huurmarkt wil zeggen dat je een redelijke kans hebt op huursusbsidie maar dat je wel jaren moet wachten. (En waar verblijf je ondertussen.)

Private huurmarkt betekent vaak barre woonomstandigheden, niet tevreden? Vertrek maar er zijn nog zoveel wachtenden na u. Maar waar moet je naartoe. Je bent sneller geholpen maar een huursubsidie kan je vergeten.

Om nog maar te zwijgen over de discriminatie op de private huurmarkt omwille van sociaal statuut, gezinssamenstelling (alleenstaande ouders, meestal moeders), of afkomst. (Met een vreemde naam, kan je het al vaak vergeten, nog voor er een ontmoeting in levende lijve is geweest.

 

 

Eerste Lezing uit de profeet Jesaja 63, 16b-17. 19b; 64, 3b-7
Dichter bij de tijd (Bewerking: C. Leterme)

Heer, U bent onze vader,
eeuwenlang al heeft U ons bevrijd.

Waarom, Heer,
liet U ons andere wegen gaan dan die van U?
Waarom liet U ons hart een steen worden
zodat het niets meer voor U over heeft?

Keer terug, want wij zijn uw dienaren,
wij zijn uw volk.
Kom toch uit de hemel naar beneden!
De bergen zullen beven voor U.

Niemand heeft een God gezien zoals U,
een God die mensen helpt die op Hem vertrouwen.
U gaat naar mensen die rechtvaardig willen leven.
Mensen die uw weg gaan, die aan U denken.

U bent boos op ons omdat we verkeerd handelden,
toch worden wij gered.
Wij zijn allen onrein geworden,
wij zijn als dorre bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.

Niemand roept nog uw naam,
niemand heeft de moed om op U te steunen.
Want U hebt zich voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.

En toch, Heer, U bent onze vader.
Wij zijn de klei, U bent de boetseerder,
wij zijn het werk van uw hand.
Heer, wees niet langer boos op ons.
Denk niet langer aan wat we verkeerd deden.
Kijk naar ons, want wij zijn uw volk.

 

Evangelie uit het evangelie volgens Marcus 13, 33-37

Weest op uw hoede; weest waakzaam,
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. 
Het is er mee als met een man
die in het buitenland vertoeft.
Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars
het beheer overgedragen,
aan ieder zijn taak toegewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. 
Weest dus waakzaam,
want ge weet niet,
wanneer de heer des huizes komt,
‘s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanegekraai of ‘s morgens vroeg. 
Als hij onverwachts komt,
laat hij u dan niet slapend vinden. 
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!”

 

Duiding:

Duisternis, Corona, onzekerheid, isolatie en dan is het advent en roept men: Handen aan de ploeg!

Niet vanzelfsprekend, de vertwijfeling en de angst die we terugvinden in de twee lezingen van vandaag, bieden op zich niet veel troost. Ze geven eerder blijk van het soort onaangenaam gevoel waarmee velen of misschien de meesten onder ons momenteel kampen.

Hoe lang duurt dit nog?

Wordt het ooit weer zoals vroeger?

 

En misschien zouden we het ook graag kunnen duiden als een straf van iemand of als een fout van iemand. En graag ook er zeker van zijn dat als wij alle regels volgen dat het dan sneller voorbij zal zijn.

Het is nu eenmaal makkelijker om met een penibele situatie om te gaan, wanneer je weet wanneer die stopt en wanneer je weet wie of wat de oorzaak is. Een al te menselijk verlangen.

 

Misschien helpt datgene wat we nu allemaal aan den lijve ondervinden om ons in te leven in mensen op zoek naar een huis.

Een huis waar het goed is om in te wonen. Waar je zeker bent dat je mag blijven, waar je niet in angst zit te wachten op noodzakelijke herstellingen of het geld om die te betalen.

Waar je moet hopen dat de huidige electriciteit en waterleiding het uithouden.

Of erger nog, mensen op zoek naar een huis, keer op keer afgewezen omwille van hun specifieke situatie of achtergrond, alleenstaande moeders, mensen met een migratie-achtergrond of mensen die aangewezen zijn op een leefloon. 

 

Op deze eerste zondag van de advent staan we stil bij onze verbondenheid met God.én onze verbondenheid met de gerechtigheid.

Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zo horen we bij de profeet Jesaja: ‘Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen’.

Met andere woorden: mijn godsverbondenheid, mijn geloof in God moet leiden tot

gerechtigheid.

 

Wat verstaan wij onder ‘gerechtigheid’?
“Zonder concrete engagementen en handelingen
is vroomheid hol en onbeduidend.

In de joodse traditie is ‘doen’
het criterium voor echtheid
in de verbinding tussen mens en God.”

“Het leven van de ander voorrang geven op het eigen leven
is een hogere vorm van menselijkheid
die niet spontaan uit onszelf opkomt.
Het is de Oneindige, de goddelijke
vonk in ons, die ons naar de ander
en naar dit sublieme niveau van mededogen drijft.”

Gerechtigheid stijgt uit boven rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid zorgt ervoor dat ik
krijg waarop ik als mens recht hebt,
dit heeft te maken met afspraken, regels en wetten.
Gerechtigheid beoefenen zoals God
laat ieder mens tot zijn recht en zijn waardigheid komen.
Deze visie vindt haar grond in de gelovige overtuiging
dat ‘ieder mens beeld is van God’.

De Bijbelse inspiratie drukt het verlangen uit
dat ieder mens mijn zus of broer mag zijn.
Daarom is het van cruciaal belang
dat wij onze medemensen op de juiste hoogte plaatsen,
op dezelfde hoogte.
Christenen plaatsen ieder mens op dezelfde hoogte
en erkennen zo zijn of haar gelijke waarde.
Dat is essentieel, maar tegelijk niet vanzelfsprekend
omdat dit verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Sterker nog: dan gaat mijn verantwoordelijkheid
vooraf aan mijn vrijheid.

Om het met de Nederlandse theoloog Erik Borgman te zeggen:
“De paradox is dat alleen wanneer wij onze eigen waardigheid
voor de waardigheid van anderen op het spel zetten,
deze waardigheid werkelijk aan het licht kan komen”.
Het evangelie van Marcus roept ons op
om waakzaam te zijn.
We moeten erover waken dat we
vanuit onze godsverbondenheid
steeds opnieuw met vreugde de gerechtigheid beoefenen.
Maar hoewel we goed weten wat er van ons verwacht wordt,
doen we dat lang niet altijd.
Dat is heel menselijk
en daarom juist moet Jezus’ oproep tot waakzaamheid
in deze advent des te luider klinken.

Zorg ervoor dat hij die binnenkort met Kerstmis komt,
je niet slapend vindt.
Wees alert voor de mens
die een beroep op je doet
en een antwoord van medemenselijkheid
van je vraagt.
Dan komt God jou tegemoet.
In die goddelijke wereld van gerechtigheid
is er plaats voor iedereen, heeft iedereen een plek
om te wonen en thuis te komen.
Dus laat ons samen met Welzijnszorg waakzaam zijn
waar en wanneer er vandaag voor mensen
in onze maatschappij geen plaats is.

Voorbeden met tussenzang: Danos un corazon

 refrein: Danos un corazon,
grande para amar
danos un corazon
fuerte para luchar

Geef ons een hart
groot om lief te hebben
geef ons een hart
sterk om te strijden

 

http://www.youtube.com/watch?v=22XKRE1jIFw solo

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvb8wZNpA_0 groep

Omdat God liefde is willen we bij hem uitspreken wat er leeft in ons hart…
Bidden wij om een waakzaam en wakker hart
dat God herkent in het gelaat van de ander,
vooral in het gelaat van hen die arm en kwetsbaar door het leven gaan…

Bidden wij om een luisterend en meelevend hart,
dat open staat voor de zorgen en de vragen van medemensen…
Laat ons (zingend) bidden.

Bidden wij om een gelovig en hoopvol hart
waarin plaats is voor een bijbels woord
en een uitzien naar Jezus, midden onder ons…

Bidden wij om met een blij en warm hart
gerechtigheid te beoefenen
doorheen onze inzet voor een huis
en een thuis voor iedereen…

Bidden wij voor wat er leeft en gebeurt in onze parochiegemeenschap
dat mensen ondanks de isolatie toch een gevoel van verbondenheid blijven ervaren.

Luister naar ons bidden, God, hoor ons, verhoor ons.
Amen.

 

 

Vredeswens

Ik draag dit gebed van vrede op
aan alle mensen die worden vergeten,
die niet worden genoemd
omdat ze leven aan de rand van onze maatschappij.
Ik draag dit gebed van vrede op
aan alle mensen die het moeilijk hebben en weinig toekomst zien,
aan alle mensen die niet meer kunnen hopen op een veilige en goede thuis.

Ik draag dit gebed van vrede op aan U, God,
niet als bewijs van eigen vroomheid
maar omdat ik niet anders kan
dan bidden tot U,
uit naam van al die mensen die zelf geen woorden vinden.
Amen.

 

 

Geloofsbelijdenis: NESTEN, HOLEN EN EEN STEEN

Zie in welke koterij je bent geboren.
Je was toen al niet welkom
in de herbergen van de stad.
Had je je les niet geleerd?

Waarom kon je je mond niet houden?
Waarom ging je niet op in de massa,
onzichtbaar en veilig,
je woorden wikkend en wegend,
ja-knikkend als iedereen?

Zoveel dreiging hing er rond je leven,
dat je voortdurend moest uitwijken,
naar Egypte,
naar een verlaten plek,
een berg,
een overkant van het meer,
een Hof van Olijven.

Waarom kon je je niet blijvend vestigen
in deze wereld, in dit leven,
in de realiteit van onrecht en armoede,
in de verhouding van meesters en knechten,
in de orde van schriftgeleerden en heersers?

Wat maakte je specialist
van het vreemdeling zijn,
van het onderweg zijn,
van het thuisloos zijn zolang niet
heel de aarde een thuis is?

Wie je wou volgen kreeg een waarschuwing:
“Ik zal je uit je comfortzone halen.
Vossen hebben holen en vogels nesten,
maar Ik, de Mensenzoon,
heb geen steen om mijn hoofd neer te leggen.”

Welke onrust dreef je voort?
Van welk land droomde je?
Van welke belofte leefde je?
In welke opstanding geloofde je?
Welke God riep je?                                      
Karel Malfliet, Tekstenboekje van Spoor ZES

‘Verder dan thuis’

Lied: Geproefd, geleefd herkend worden

De begeleiding van het lied kan je beluisteren via deze link. Een gezongen versie heb ik helaas niet gevonden.

https://www.youtube.com/watch?v=T_Y_6Wn0MgI

 

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.
Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd.
Geen and’re kracht dan zout van deze aarde zijn.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo’n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and’re weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo’n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Kris Gelaude

 

Onze Vader

 

die in het diepste van uw mensen zijt –
Uw naam worde steeds meer liefde
levend door en tussen ons
als teken van uw rijk.
laat ons Uw wil ontdekken,
in 't werk met mensen
aan een nieuwe aarde
van geluk voor allen.

 

Geef ons het besef
dat brood voor allen
dagelijkse opdracht is.

 

En waar wij falen of ontmoedigd zijn,
wees steeds opnieuw voor ons vergeving
in het herhaald vergeven van elkaar;
En leid ons heen

door onmacht en door angst
op onze tocht naar U
met Jezus onze Heer.
Amen.

Luisterlied ter communie: Panis Angelicus

Je kan het via deze link beluisteren in een versie van The Priests

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu9670v5OYY

 

Bezinning na de communie

 

ONBETAALBAAR

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die een neus hebben
voor de kleine noden van hun buren,
zij die maar een half woord
nodig hebben om te verstaan,
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben
voor een plotse gast.
Ze zijn onbetaalbaar,
zij die steeds weer
de vinger op de open wonde leggen,
zij die geduld opbrengen
voor altijd weer dezelfde vragen,
zij die tegen beter weten in
toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die achter regels en wetten
de mens zien, ook de sukkelende,
zij die begrip opbrengen
voor hen die zich de derde keer stoten,
zij die willen geloven dat mensen
op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar
zij die met open ogen leven
en met een open hart,
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten
mensen niet altijd tot hun recht laten komen.

Ze zijn on-be-taal-baar
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen
God zal hen tegemoetkomen.

 

 

Kris Buckinx, april 2020

 

Slotlied: Dans nos obscurités

https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts

 

Dans nos obscurités
allume le feu
qui ne s'éteint jamais.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.

 

Zending en zegen

 

Op onze weg naar Kerstmis staken
we een eerste kaars aan:
de kaars die ons wakker maakt
en warm doet lopen
voor een nieuwe wereld,
een stad van God,
opgebouwd
uit huizen van gerechtigheid,
aaneengemetst met solidariteit,
met open deuren
en uitnodigende ramen
vanwaar mensen naar elkaar zwaaien
of bemoedigend toeknikken,
iedere ochtend,
middag
en avond.

 ‘Wees waakzaam’, zo klinkt bij het begin van de advent, beoefen met vreugde gerechtigheid.
Want zonder concrete engagementen en handelingen is vroomheid hol en onbeduidend.
In de Bijbelse traditie is ‘doen’ het criterium voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.

Mogen de komende dagen vruchten dragen
van oefenen in recht doen aan anderen,
in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.
Zegene u daarbij de menslievende God:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

 

 

Tweede zondag van de advent Liturgisch jaar B
 Zondag 6 december 2020 
'Huis van barmhartigheid'

image-20211130110043-1

Kruisteken:

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. 
Gezegend de woorden geladen met kracht. 
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt. 
Gegroet en gezegend 
in naam van de Eeuwige Vader, 
Zoon en heilige Geest.
(Kris Gelaude)

Begroeting en openingswoord 

Vorige week zijn we opnieuw de adventstijd ingestapt.
Het lijkt wel een jaarlijks repetitief herhalen van vieringen en thema's
aan de hand van oude verhalen uit de bijbel. 
En toch is er meer… 
Zoals elke zondag willen we ook vandaag zoeken naar inspiratie voor ons leven. 
Vandaag worden we eraan herinnerd een pad te bereiden voor God. 
Hij wil bij ons, mensen, komen wonen. 
Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd, 
telkens weer opnieuw.
De sleutel daarin is barmhartigheid.
Zoals een herder oog heeft voor al zijn schapen,
zo worden wij opgeroepen om ook oog te hebben voor kwetsbare mensen
en mededogen te hebben voor wie het moeilijk heeft.
Met Welzijnszorg en onder het thema 'Onbetaalbaar'
richten we onze blik op goed en veilig wonen. 
Helaas is dat voor veel mensen in armoede nog altijd onbetaalbaar. 
Hoe kunnen wij barmhartig zijn en oog hebben voor wie zwak staat in onze maatschappij?
Laten we ons hart daarvoor vandaag openzetten in deze viering 

Intredelied: Zomaar een dak boven wat hoofden

"Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, 
dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde 
horen en zien, onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén,
brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, 
mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, 
zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis."
(Huub Oosterhuis)

Lichtritus en lichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus, 
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. 
Met het aansteken van de kaarsen 
drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien, 
opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning. 
Lied 
Https://nederlandzingt.eo.nl/lied/Jezus-U-bent-het-licht/POMS_EO_1386717?cHash=559bb866f1f905ae5e533b2b713e449d
Jezus, u bent het licht in ons leven. 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven. 
Open mij voor uw liefde, o Heer ! 
Taizé – melodie: 'Jésus le Christ' 

Openingsgebed:

Deze adventstijd is een tijd 
van waakzaam uitzien en hoopvol verwachten. 
Daarom bidden wij tot God:
spreek ons aan, maak een nieuw begin met ons, 
houd ons waakzaam en bereid om uw weg van barmhartigheid te banen
opdat uw Rijk nu reeds kan komen 
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon.

Lezing: Jes. 40, 1-5, 9-11

De profeet zegt: 
'Troost, troost mijn volk', zegt uw God. 
'Spreek Jeruzalem moed in en zeg dat zijn diensttijd voorbij is, 
dat zijn schuld voldaan is, dat het een dubbele straf 
voor al zijn zonden uit de hand van God ontvangen heeft.' 
Luister, iemand roept:
'Bereid voor God een weg in de woestijn, 
een rechte baan in het dorre land, voor onze God. 
Elk dal moet gevuld worden, 
en elke berg en heuvel moet afgegraven. 
Oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden
en ruige gronden vlak worden. 
De heerlijkheid van God zal zich openbaren, 
en alle mensen zullen haar zien, 
want God heeft gesproken. 
'Klim op een hoge berg, Sion, 
met uw boodschap van vreugde. 
Spreek luid en krachtig, Jeruzalem,
 bode van vreugde, spreek luid en wees niet bang. 
Zeg tegen de steden van Juda:
'Hier is uw God.' Hij komt in kracht. 
De heerschappij is in zijn hand. 
Zijn loon heeft Hij bij zich, 
en zijn werk gaat voor Hem uit. 
Als een herder zal Hij zijn kudde weiden. 
In zijn arm brengt Hij de lammeren samen 
en Hij koestert ze terwijl Hij de ooien leidt.'
Copyright: C. Leterme

Kwam van Godswege 

1.
Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen. Johannes was zijn naam.
Man van Godswege. Johannes was zijn naam.
2.
Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.
3.
Doper, wat liep je in kemelharen pij,
als een profeet wat riep je daar in die woestenij?
Doper wat riep je daar in die woestenij?
4.
"Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn."
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.
5.
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
"In hoop en vrees doet boete
gelooft in zijn verbond."
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?
6.
Deelt met elkander het brood van alle dag,
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander het brood van deze dag.
7.
Volk uitverkoren om eeuwig te bestaan,
een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam.
Kind ons geboren, Messias is zijn naam.
(ZJ 112)

Evangelie: Mc1,1-8

Dit is het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
De profeet Jesaja schreef vroeger: 
'Let op, ik zal mijn bode voor je uitzenden, 
die zal een weg voor je maken. 
In de woestijn klinkt een luide stem: 
'Maak de weg van de Heer gereed, 
maak de paden recht waarop hij zal gaan!' 
Wat de profeet Jesaja heeft geschreven gebeurt echt 
wanneer Johannes de Doper naar de woestijn gaat. 
Daar roept hij de mensen toe:
'Laat je dopen, bekeer je, zodat je vergeving van je zonden kunt krijgen. 
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem gaan naar Johannes. 
Ze laten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, 
terwijl ze zeggen welke zonden ze gedaan hebben.
Johannes draagt een kleed van kameelhaar en een leren riem om zijn middel; 
hij eet sprinkhanen en wilde honing. 
Tegen de mensen zegt hij: 
'Na mij komt iemand die veel belangrijker is dan ik; 
ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken
en de riemen van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb jullie gedoopt met water,
maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'
Copyright: C. Leterme

Duiding

'Begin van het evangelie van Jezus, Messias, Zoon van God'
Zo ziet Marcus Jezus als hij zijn evangelie schrijft in het jaar 70, waarin Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Hij geeft het leven en de werken van Jezus weer in een verhaal. 'Goed nieuws' noemde Marcus zijn verhaal , want hij vertelt niet het verhaal van een dode, maar van een levende. En dat is het beginsel van zijn evangelie. Het is ook niet het begin van het hele verhaal, want dat is begonnen met God die de hemel en de aarde schiep en het volk Israël riep om van Hem te getuigen. Met Abraham, Jacob, Mozes, Elia, Jesaja,… 
De profeet Malachai droomde ervan dat Elia zou terugkeren om de komst van de Gezalfde aan te kondigen. Marcus gelooft dat Jezus deze Gezalfde is. Voor hij het goede nieuws gaat vertellen laat hij de weergekeerde Elia verschijnen in de persoon van Johannes. Marcus pakt zijn pen en schrijft over Johannes die net als Elia een kemelharen mantel draagt en sprinkhanen en wilde honing eet. Daarmee weten wij, als lezers van het evangelie, dat het Rijk Gods naderbij gekomen is. In de zin:' Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden', komt het Koninkrijk Gods niet uit de lucht vallen. De Thora en de Profeten spreken er al eeuwen over.
Johannes doopte in de woestijn, een plaats waar je tot inkeer kan komen, je oude leven kan afleggen en een nieuwe weg kiezen. In de rivier kun je van je zonden gereinigd worden en als herboren weer opstaan. Het is een plaats waar je God kan ontmoeten.
Johannes had die doop zelf niet verzonnen. Israël kende al zo'n ritueel gelovigen uit de heidenen op te nemen in het Godsvolk. Ook was er het ritueel van het reinigingsbad na een periode van onreinheid. Dopen in die tijd is je laten onderdompelen in de Messiaanse beweging. Uit heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem lieten zich door Johannes dopen. Zien zij Johannes ook als een man van God? En hoe zien zij Jezus? Johannes zegt: 'Die na mij komt, is veel belangrijker dan ik.' 
Johannes' opdracht is: 'Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden gelijk', tevens een citaat van de profeet Jesaja (1,3). Uit een ander citaat van Jesaja(40,4) kunnen we afleiden dat het werkelijk gaat om het egaal krijgen van de wegen gaat: elk dal moet worden opgetild, elke berg en heuvel worden vernederd, het bultige moet effen worden, bergruggen tot een vallei. 'Als je de beginselen van het evangelie van Jezus Messias (1,1) kent, weet je van de ongelijkheden, van de grote maatschappelijke verschillen. Die moeten ook worden geslecht: het ene opgetild, de andere vernederd.' , zo schrijft Egbert Rooze in zijn boek Marcus als tegenevangelie. Het evangelie als tegenkracht tegen het Romeinse Rijk is doorgebroken en wordt gepredikt. Er wordt opgeroepen om je 'om te keren', om van richting te veranderen, en vertrouwen te hebben in dit evangelie, wat blijkbaar niet zo vanzelfsprekend is.
Ook voor mensen in deze tijd is het niet vanzelfsprekend om 'om te keren'.
Vorige zondag kreeg Gods gerechtigheid een accent, vandaag stellen we Gods barmhartigheid centraal. Het woord 'barmhartigheid' kennen we allemaal uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan. 
Karen Armstrong, auteur van bestsellers over de grote godsdiensten, stelt dat  'compassie' neer komt op een appél om alle anderen te behandelen zoals wij zelf willen behandeld worden. We herkennen hierin de zogenaamde 'gulden regel'. In de Bergrede horen we uit de mond van Jezus een positieve verwoording (Mt.7,12). Barmhartigheid is een bijzondere vorm van verantwoordelijkheid. Ze opent perspectieven voor een humanere samenleving, waar niet alleen het leed, maar ook de oorzaken van het leed worden verzacht of weggenomen. 
Beide componenten, hulp voor wie hulp nodig heeft en werken aan structurele verbeteringen zijn als de twee benen van een menselijke en christelijke ethiek. Als een van beide ontbreekt, loopt het mank.
Welzijnszorg roept al meer dan 50 jaar op tot solidariteit. Deze advent vraagt ze aandacht te geven aan de woonsituatie van kwetsbare mensen.

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem 
die geen andere naam heeft dan 
IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU, 
Jahwe, God van mensen. 
Die ons uitnodigt om voor elkaar 
licht te zijn en hoop, 
sterkte en warmte, troost en toeverlaat.
Ik geloof in de tekenen die Hij ons geeft:
profeten die spreken en armen die opstaan, 
kleinen die groot worden genoemd 
en mensen die kiezen voor elkaar. 
Ik geloof in zijn teken bij uitstek, 
Jezus, zoon van mensen, 
gezalfde van God en vreugdebode, 
kwetsbaar als ieder mens 
maar trouw in de liefde, 
tot in het uur van zijn dood. 
Ik geloof in het werken van zijn Geest 
die waait waarheen Hij wil. 
Die ons in beweging brengt 
en ons bemoedigt wanneer wij twijfelen,
die vuur en kracht is, 
nieuwe toekomst en leven voor allen.

Voorbeden:

Keervers: Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft 
een vuur dat nooit meer dooft
Richten wij ons vol vertrouwen tot God. 
Bidden we voor de profeten onder ons: 
mensen die onomwonden wegen wijzen
naar geluk voor iedereen, 
dat ze stem blijven geven aan de woorden 
van de zwakken en kleinen in onze maatschappij.
Laten we (zingend) bidden 
Bidden we voor de herders onder ons: 
mensen in de zorg die handen en voeten geven aan wat barmhartigheid betekent, 
dat zij altijd oog blijven hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft. 
Laten we (zingend) bidden 
Bidden we voor de wegbereiders onder ons:
mensen zoals de vele vrijwilligers die het goede doen, 
dat zij zich altijd mogen blijven zien als een onmisbare schakel van het geheel. 
Laten we (zingend) bidden 
Bidden we voor de mensen naast ons die financieel niet rondkomen
en daardoor in de marge terechtkomen, 
dat zij altijd kracht blijven vinden om hun eigenwaarde te behouden. 
Laten we (zingend) bidden 
Bidden we voor onze Kerkgemeenschap waarin iedereen een plaats krijgt: 
dat wij mekaar blijven oproepen om samen dienstbaar te zijn aan Gods Rijk. 
Laten we (zingend) bidden

Tafelgebed

Van U is de aarde in heel haar pracht: 
Gij boetseert en behoedt haar, 
wilt er voorgoed uw Naam doen wonen. 
Voor ons zijn de jaren en de maanden:
de levensruimte van de dagen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
Van U zijn de volkeren op de aarde: 
Gij belooft hun een toekomst 
wanneer zij omzien naar elkaar. 
Voor ons is uw woord: 'Ik zal er zijn': 
in goede en donkere dagen 
Naam die ons veilig gaande houdt.
Gij komt ons de weg naar het leven wijzen:
in bevrijdende woorden
ontsteekt Gij licht voor onze voeten. 
Wij horen U spreken door profeten: 
Geroepen om op U te lijken, 
worden wij mensen naar uw hart.
Gij komt in een vriend onder mensen wonen: 
hij ziet om naar de zwakke, 
zal het geknakte riet niet breken. 
Wij zeggen U dank voor deze mens: 
uw liefde in levende lijve, 
de nieuwe Adam, Mensenzoon.
Gij brengt uit de ballingschap mensen thuis:
de vernederden lachen, 
woestijn en steppe staan in bloei. 
Wij zullen gaan zien met nieuwe ogen: 
Verstomde monden kunnen spreken, 
de wereld zal bewoonbaar zijn! 
Gij brengt in de strijd der volken een keer:
het geweld zal verdwijnen, 
uw Geest vernieuwt en heelt de aarde. 
Wij zullen gaan wonen in uw huis  
elkander recht doen en behoeden 
door trouw en liefde zonder vrees. 
Van U is de aarde en al wat leeft: 
wat de toekomst zal brengen, 
Gij zijt de Eerste en de Laatste! 
Wij zullen vertrouwen op uw Naam 
die ons tot zegen wordt gegeven 
vandaag en tot in eeuwigheid! 
Henk Jongerius

Onze Vader

die in het diepste van uw mensen zijt. 
Uw naam worde steeds meer liefde. 
Levend door en tussen ons 
als teken van uw rijk. 
Laat ons uw wil ontdekken, 
in 't werk met mensen 
aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.
Geef ons het besef: 
dat brood voor allen dagelijkse opdracht is. 
En waar wij falen of ontmoedigd zijn, 
wees steeds opnieuw voor ons vergeving
in 't herhaald vergeven aan elkaar. 
En leid ons heen door onmacht en door angst, 
op onze tocht naar u met Jezus onze heer. 
Amen.

Bezinningstekst:
Het kruispunt
(Bewerking van een bestaand verhaal: C. Leterme) 

Johan zat bij een kruispunt. 
Een man ging op hem af. 
'Waar gaat die weg naartoe?' vroeg hij. 
'Leidt die weg soms naar macht?' 
'Als u dat wilt, leidt die weg naar macht', zei Johan. 
De man nam die weg en verdween in de verte. 
Maar wat later kwamen mensen uit die weg naar Johan. 
Ze zagen er ongelukkig uit. 
'Wat is er?' vroeg Johan. 
'We kwamen een man tegen die zei: 
'Ik heb de macht. Jullie doen dus wat ik wil.' 
Johan schudde zijn hoofd. 
Wat later kwam er een vrouw met een brilletje op. 
Ze wees naar een andere weg op het kruispunt. 
'Leid die weg naar kennis?' vroeg ze. 
'Zeker,' zei Johan. 
Dansend ging ze de weg op naar kennis. 
Maar wat later kwamen mensen uit die weg naar Johan. 
Ze waren boos. 
'Hoor eens! 
Daar is een vrouw die iedereen domoor noemt. 
Ze zegt dat zij de slimste vrouw van de hele wereld is.' 
Johan werd verdrietig. 
Nog later kwam er nog een vrouw. 
Ze had tranen in haar ogen. 
'Waarom ben je verdrietig?' vroeg Johan. 
'Mijn zoon is heel erg ziek. 
De dokters weten niet of het nog goed wordt met hem.' 
'Misschien kun je deze weg gebruiken?' zei Johan 
En hij toonde een derde weg op het kruispunt. 
'Kan die weg mijn zoon beter maken?' vroeg de vrouw. 
'Dat weet ik niet,' zei Johan, 
'maar hij leidt naar hoop. 
Misschien heb je daar wel wat aan?' 
De bedroefde vrouw ging de weg op en verdween. 
Niet lang daarna kwamen er allemaal mensen over die weg naar Johan. 
Ze lachten en zongen. Johan glimlachte. Hij stond op en ging verder.

Zending en zegen:

Zoals Johannes dedoper 
(Uit: Waar ben je te vinden, adventsbezinning '90 – Kipdorp) 
Er zijn er niet zoveel als 
Jan de doper die de woestijn aandurven: 
de stilte, het alleen staan en het dorre eenzaam 
vechten met de diepste levensvraag: 
wat ga ik van mijn leven maken? 
God, wat wil je dat ik doe?
Er zijn er niet zoveel die na de eigen ommekeer 
ook ommekeer bij anderen gaan vragen, 
en blijven doorgaan, 
ook al gaat hun roep verloren
in woestijnen van onbegrip 
met de diepste levensvraag
Er zijn er niet zoveel als Jan de doper, 
zo gelouterd, zuiver van bedoeling 
dat het waar was wat hij zei: 
ik doe het niet voor mezelf. 
Het gaat om Hem die na mij komt. 
Het gaat om beter leven met allen. 
Van die mensen zegt Marcus: 
Hier begint het goede nieuws van Jezus Christus werkelijk te worden
Moge we met velen zijn om de weg van de Heer mee voor te bereiden. God kan overal gebeuren waar we met compassie omgaan met onszelf en anderen en oog hebben voor wie hulp nodig heeft. Daartoe zegenen we ons in naam van Vader, Zoon en Geest.

Mededeling:

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning zonder woonzorgen. Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar. Teveel mensen wonen in slechte woningen waar ze teveel moeten voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen. 
Welzijnszorg zet de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. 
Wil je nog meer informatie over de campagne van Welzijnszorg, kijk dan op www.samentegenarmoede.be
Wil je helpen:
Teken de petitie op www.samentegenarmoede.be 
Steun op BE21 0000 0000 0303
Fijne zondag en geniet van het feest van de Sint.

 

Derde zondag van de advent: HUIS VOOR IEDEREEN

 

 https://lh3.googleusercontent.com/a2HEb6c9uU8sodY59l93TCu9Pck79YvaeHgvFXV_qyM-Tu0OyFWYwB02X4fhAfBF0LWYI3yZvI6033pmxxzG2-Ziw4iK2rZvauGRILZOPiqrh_SW2DsoSyV2TxI2XxyjAbNhDXng

 

Jes. 61,1-2a. 10-11
Joh 1, 6-8. 19-28

Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.

Inleiding

Vandaag zijn we de derde zondag van de advent en als thema hebben we: “Huis voor Iedereen”!
Kerstmis komt naderbij, het feest van de menswording. Ieder jaar worden we aangetrokken door het licht in een donkere tijd.
Dat is niet enkel spiritueel zo, de lezingen van vandaag geven aan dat het om licht gaat voor concrete mensen die echt in de duisternis zitten.
Mensen wiens hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst.
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven, Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor. Voor allen die in duisternis zitten, heeft God in Jezus een blijde boodschap gegeven. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen. We kijken uit naar ‘iemand’ die de mantel der gerechtigheid draagt. 

Lichtritus en lichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus, licht in ons leven, licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht 
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.
We drukken ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

We zingen:

https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0   
 

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer !

Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler!
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donne moi d'accueillir ton amour!

Bij het aansteken van de derde kaars, spreken we onze wil uit om getuige te zijn van het licht, om het licht van God te laten schijnen op situaties van onrecht en onverschilligheid.
God roep ons daartoe op, Hij die roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0 

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.

Open mij voor uw liefde, o Heer !

Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler!
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donne moi d'accueillir ton amour!

 

Openingsgebed

De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.
Daarom bidden wij tot God:
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.
Streel het gezicht van mensen tot leven, opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
(Vrij naar Kees Pannekoek)

Eerste lezing  -  Jesaja 61, 1-2a. 10-11: Wees blij 

De profeet zegt: 'Ik ben helemaal doordrongen van de geest van God, want Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om goed nieuws te brengen aan de armen, om al wie de moed verloren heeft, op te beuren, om aan de gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn, en aan wie vastgeketend is mee te delen dat ze terug mogen keren naar het licht om een jaar aan te kondigen waarin God zijn goedheid zal tonen. Ik ben ongelooflijk blij om wat God heeft gedaan. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij gered, en mij geluk gebracht. Want zoals de aarde groen voortbrengt en zoals zaadjes in een tuin ontkiemen, zo doet God geluk groeien. Zijn roem zal groot worden voor het oog van alle volkeren.'

C. Leterme

Houd mij in leven H.Oosterhuis/ B. Huijbers

 

https://www.youtube.com/watch?v=PBArDGqVhMk

Tweede lezing  -  Joh 1, 6-8. 19-28

 Er komt iemand die God heeft gezonden; hij heet Johannes. Hij spreekt over het licht, zodat iedereen zou geloven. Johannes zegt daarover: ‘Ik zelf ben dat licht niet, maar ik kom spreken over dat licht.’ De joden uit Jeruzalem sturen priesters en Levieten naar Johannes. Ze vragen aan hem: ‘Wie bent u? Bent u misschien de Messias die ons komt bevrijden?’ Zonder te aarzelen zegt Johannes: ‘Ik ben niet de Messias.’ Dan vragen ze: ‘Wie bent u dan wel? Bent u Elia?’ Hij zegt: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u soms de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordt hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vragen ze. Wij moeten een antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben. ‘Wie zegt u zelf dat u bent?’ Johannes zegt: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg recht van de Heer.’ Net zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ Dan vragen de joden die uit de kring van de farizeeën komen: ‘Waarom doopt u, als u de Messias niet bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’ antwoordt Johannes, ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt. Ik ben het niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ Dit alles gebeurt in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, op de plaats waar Johannes doopt.

 C. Leterme

https://www.youtube.com/watch?v=5fGgEjqqzLo

Uit uw hemel zonder grenzen (Huub Oosterhuis)

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
 

Voorbeden

 We spreken al onze zorgen, al onze vragen uit voor God. 

Bidden wij
voor de velen die in woord en daad getuigen van het Licht:
voor de vele vrijwilligers die blijven opkomen voor mensen in armoede,
voor hen die onrecht op de woonmarkt blijven aankaarten,
voor hen die in vele contacten de hoop blijven voeden,
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

Bidden wij
voor mensen die hun tijd en energie steken in het leggen van verbindingen,
voor hen die mensen samenbrengen en samen houden
vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar.
Voor hen die toekomst willen maken voor alle mensen,
voor hen die iedereen uit de marge willen halen; vooral de kleinste en de meest kwetsbare.
Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

Bidden wij
voor mensen die hun best doen om voor henzelf en hun gezin
een sober, maar kwalitatief goede woonst te maken.
Ondanks goede wil en inspanningen slagen ze daar niet altijd in,
vaak door omstandigheden buiten hun wil.
Dat ze zich niet schuldig voelen of beschaamd,
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

Bidden wij voor onszelf, uitkijkend naar het feest van Kerstmis.
Dat onze levensstijl getuigt van een juist aanvoelen,
solidariteit en dienstbaarheid zijn wezenlijker dan consumeren en gezelligheid.
Bidden we ook voor de zieken uit ons midden, voor hun mantelzorgers
en voor allen die in eenzaamheid leven in deze donkere tijd.
Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

Bidden we voor al onze overledenen,
mensen die voortleven in ons door de goede dingen die ze ons hebben voorgeleefd.
Dat we volhouden om het goede te blijven doen dat ze ons hebben getoond.

Laten we samen luisteren naar: Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4zvtj7gECo&t=253s
Of we zingen de Nederlandstalige versie 

Als alles duister is , ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

 

Vandaag de derde zondag van de advent  horen we indringende teksten  over een God die  te midden van de mensen is, maar die vaak ongezien en verborgen blijft.
Zowel vroeger als vandaag vragen mensen: “Zijt Gij de komende? Heb jij woorden van toekomst voor ons?

Wat hebben we van jou te verwachten?
Zowel vroeger als nu klinkt het appèl aan ons allen. Hoe bereiden wij als christenen de komst van de Heer voor? Wat kunnen de minsten, de armsten van ons verwachten? Welke blijde boodschap brengen wij aan hen?
Welzijnszorg wil het woonprobleem van kansarmen in beeld brengen.

Wij worden vandaag opgeroepen om in ‘ons “kot’ te blijven Dit “kot” is voor velen een woning die vochtig en ongezond is, waarin de noodzakelijke sanitaire uitrusting ontbreekt, een huis dat te klein is of niet aangepast. Voor velen is er zelfs geen plaats in de omgeving van Leuven, omdat het te duur is!

En goed wonen is meer dan een dak boven het hoofd hebben. Het heeft te maken met thuis komen, met ergens jezelf mogen zijn, met je veilig en geborgen voelen, met je aanvaard en begrepen weten.
Voor mensen zonder huis of met een huis dat geen thuis is; voor de mensen voor wie het recht op wonen geen werkelijkheid is, vraagt Welzijnszorg onze aandacht.
Wij hebben als liturgiegroep het project “Bij ons thuis” in Aarschot gekozen. Hier vind je een woordje uitleg daarover.

 

 

‘BIJ ONS THUIS’ in Aarschot

Vrijwilligers bouwen samen met vluchtelingen aan een nieuwe, warme thuis

 

‘Bij ons thuis’ is een welzijnsproject dat op een bijzondere wijze bijdraagt aan een meer zorgzame samenleving .
Een nieuwe toekomst uitbouwen is voor vluchtelingen een hachelijke onderneming. 
In Aarschot staat een  stevige groep vrijwilligers paraat om hen in die moeilijke periode bij te staan.
Door onvoorwaardelijk buddy te zijn: een vriend, een coach, een “wegwijzer”, een troostende schouder. Door een bord bij te zetten aan tafel, door een slaapkamer aan te bieden.
Bij ons thuis dus…
Het netwerk is een hechte groep van mensen die elkaar ondersteunt , die enthousiast is en die door de jaren een deskundigheid hebben opgebouwd.
‘Bij ons thuis’ werkt aan heel concrete noden  -  taallessen, rijlessen, buddywerking, woninghulp, begeleiding van tewerkstelling, ontspannende activiteiten, uitstappen en vakanties,… - met een goede coördinatie en een heldere en mobiliserende communicatie.
De vzw vult de gaatjes op in de zorg die er al bestaat.

Recent hebben ze een vluchtelingenhuis in Aarschot in gebruik genomen.
Hier willen ze de veranda, het zgn. Pomphuis, omvormen tot een opleidings– en ontmoetingsruimte.

Welzijnszorg ondersteunt voor de inrichting van deze ruimte.
Wil je helpen:
Teken de petitie op
www.samentegenarmoede.be 

Steun op BE21 0000 0000 0303

Over wonen (Ingmar Heytze)

Wonen is een wonderlijk werkwoord.
Wanneer woont men? Als men slaapt,
een sleutel omdraait, eet of baadt?

Wonen, dat is niet zozeer iets doen,
maar op een plek zijn waar men liefheeft,
goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.

Wonen doet men altijd ergens,
stad of land, op stand of in de bocht
van een rivier.   Of hier.

Lied voor kleine mensen

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon. Refrein

Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn. geen ref.

Dan dragen de bergen schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren golvende velden, een stad rijst op uit een zee van groen. Refr.

Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede, van mens tot mens. Refr.

Dankgebed

 God van het verbond met mensen, ook vandaag wagen wij ons aan een lied
van dankbaarheid om de grote dingen die gij aan kleine mensen doet.
Door U komt het dat kleinen moedig en vrijuit durven spreken tegen verdrukkers en heersers

Langzaam maar zeker God komt jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Waarden staan op hun kop: wie eerst wil zijn, raakt achterop,
de arme raakt vooraan, en geeft de toon aan.
Goden van macht en geld worden door U ondergraven en vernietigd.

Voor wie het leven dient, bent U een God van eeuwigheid.
Aan dit lied van de kleinen heeft Jezus zich gewaagd
Tegen de meest kwetsbaren en weerlozen heeft Hij Ja gezegd
Hij verwees niet naar zichzelf, maar naar U God, naar U die hem gezonden heeft om de kleinen groot te maken.
Om Hem en om zijn nooit te vergeten boodschap zeggen wij U dank.

Wonderlijk hoe Hij in het oude gebaar van enkel wat brood en een beker wijn zijn leven samenvat in breken en delen.
Wij willen zijn Naam niet vergeten en doen wat Hij gedaan heeft.

Ja, God beziel ons dan met Jezus’ geest. Laat ons blijven breken en delen.
Geef dat het zichtbaar is dat we evangelische mensen willen zijn,
levende wezens van tastbare solidariteit,
van voelbare en hoopvolle toekomst, van een levende en nabije God

Onze Vader 

die in het diepste van uw mensen zijt.
Uw naam worde steeds meer liefde.
Levend door en tussen ons als teken van uw rijk.
Laat ons uw wil ontdekken, in ’t werk met mensen 
aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.
Geef ons het besef: dat brood voor allen dagelijkse opdracht is.
En waar wij falen of ontmoedigd zijn,
wees steeds opnieuw voor ons vergeving in ’t herhaald vergeven aan elkaar.
En leid ons heen door onmacht en door angst,
op onze tocht naar u met Jezus onze heer.
Amen.

Bezinning: 

ONBETAALBAAR  (Kris Buckinckx)

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren,
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan,
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast.

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen,
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen,
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar,
zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende,
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten,

zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar
zij die met open ogen leven en met een open hart,
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten
mensen niet altijd tot hun recht laten komen.

Ze zijn on-be-taal-baar
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen
God zal hen tegemoetkomen.

Zending

Gezegend zijn de huizen waar de deuren niet gesloten blijven,
waar brood en tijd gedeeld worden met wie ontredderd zijn en zoeken naar rust en houvast.
Gezegend zijn de huizen waar de mensen niet alleen voor zichzelf leven
maar leven delen met elkaar en met hen die komen aankloppen
Gezegend zijn zij die innerlijke ruimte hebben om het verhaal te ontvangen van wie gestrand zijn op de levensweg en zoeken naar iemand  om gehoord te worden
Gezegend zijn de handen van hen die doen wat nodig is, zodat het leven voor elke mensen  leefbaar en menswaardig blijft

Zegen ons wanneer we aan mensen in nood een open huis en een open hart reiken in naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Rorate coeli 

https://www.youtube.com/watch?v=cjwOzlBsoXo

Bevrijd ons Heer

Bevrijd ons, Heer bevrijd uw volk;
het komt in deemoed naar U toe.

Wees niet vertoornd, Heer, wees niet vertoornd,
gedenk niet langer onze zonden.
Uw heiligdom hebben wij verlaten,
wij zijn uw naam vergeten,
Heer onze God, bekeer ons tot U.
Van U hebben wij ons gelaat afgewend,
voor U onze ogen gesloten;
hoe zullen wij U vinden, God,
als Gij ons niet bekeert? 

 Bevrijd ons, Heer bevrijd uw volk;
het komt in deemoed naar U toe.

Heer, red ons toch,
want wij zijn van U losgescheurd,
en wij vallen neer als zieke zomerblaren.
Ja, wij zijn verstrooid geraakt,
en door de winden opgejaagd.

Wij zijn vereenzaamd, ten dode toe.
Gij moet ons redden, Heer,
uit de verlorenheid,
eer wij voorgoed vergaan

Bevrijd ons, Heer bevrijd uw volk;
het komt in deemoed naar U toe.

Schep weer moed, mijn volk,
Schep weer moed, mijn volk,
Ik wil u vertroosten:
weldra zal uw Redder komen.
Waarom houdt gij aan uw droefheid vast?
Waarom zoudt gij nog langer treuren?
Ik ben de Heer, gij moet niet vrezen.
Ik ben een God van levenden, niet van doden.
Ik kom naar u toe, Ik zal u redden. 
Bevrijd ons, Heer bevrijd uw volk;
het komt in deemoed naar U toe.
 

Mededelingen
Ook de viering van de vierde zondag, 20 december én de Kerstviering wordt gestuurd.
We voorzien ook kerstliedsuggesties, mét een boodschap van ‘Vredeslicht’ dat ons uit Betlehem toekomt.

In de pastorale zone Kesselinde wordt een viering voorbereid die op internet te volgen is:

http://www.kesselinde.be/ vanaf 8u op 25 december.

Wij houden jullie op de hoogte wanneer we mekaar kunnen ontmoeten in het Don Boscocentrum.

 

Don Boscogemeenschap
4de zondag van de advent 20/12/20
Huis van hoop

 

Lezingen: Sam. 7,1-5. 8b-11. 16 en Lc. 1,26-38

 

https://lh6.googleusercontent.com/fg-cIi11YfvJx8TwP8nLpRYJsvisqFzqISECVbfNvG7EFGy9OIIWe6eI9VN-4i47LMzkbd-SqDiGUaMLmVICdsS6938Lio8ehpMxgz6EpazqsXJVXs2cLc7l8rwySY6g6UbztEbh

 

Begroeting en openingswoord

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.

Advent is de Heer een thuis geven, een plaats bereiden waar Hij mag wonen.
God zoekt bij mensen onderdak. Hij bouwt ons een woning.
Hij wil in levende mensen wonen.
Maken wij, als Maria, ruimte voor God in ons hart, voor Gods toekomst in ons leven?

In het kader van Welzijnszorg maken we ook ruimte voor mensen die geen betaalbare woning vinden.
Onze solidariteit met hen is een teken van hoop.

 

We zingen https://www.youtube.com/watch?v=3g1qO2I_LTE
Of in de uitvoering van “Hervormde kerk Zeerijp”   “Stem als een zee van mensen

Stem als een zee van mensen
Stem als een zee van mensen om mij, door mij heen.
Stem van die drenkeling, van dat stuk wrakhout
dat een mens blijkt als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je, mens, waar is je broer.
Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt, die 
vuur uit steen slaat, jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt aan mijn gehoorbeen,
woord dat aanhoudt, god die mij vasthoudt.

Openingsgebed

God, Gij die uw tent wilt opslaan om onder ons te wonen: 
open onze ogen voor de boodschapper van uw vrede. 
Hij is het licht van de wereld.

Lichtritus en lichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.
Met het aansteken van de kaarsen drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien, opdat iedere mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

 

Lied :Jesus u bent het licht

 

 

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.

Open mij voor uw liefde, o Heer !

 

Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler!
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donne moi d'accueillir ton amour

 

Dat ook ons ja-woord, zichtbaar mag worden
in het werk van onze handen, in de woorden die wij spreken
daartoe steken wij de vierde kaars aan en zingen nogmaals.

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer !

Jezus u bent het licht

 

Eerste lezing: 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16
Een huis voor God De tekst Dichter bij de tijd
(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16) 

 

Toen koning David op een dag in zijn paleis rondliep dacht hij bij zichzelf: 'Zie eens hoe mooi ik hier woon. Dat is heel wat mooier dan de tent waarin de ark staat, die ons aan God doet denken.' (De ark is een soort kist, die je overal kunt meedragen en die kan dienen als een troon. Koning David en alle mensen van zijn land, de Israëlieten, zegden dat de ark de troon van God zelf was). En David dacht: 'Zou ik er niet goed aan doen voor de ark ook een mooi huis, een tempel te bouwen?‘ Hij sprak erover met de profeet Natan. Natan zei: 'Dat lijkt me een goed idee.' Maar 's nachts kon Natan de slaap niet vatten. Hij dacht over de plannen van de koning en bad tot God. De volgende dag zei Natan tot David: 'De hele nacht heb ik tot God gebeden en God heeft me het volgende gezegd: De Israëlieten hebben de ark altijd meegedragen, waar ze ook gingen. En als ze ter plaatse bleven, trokken ze een tent op om er de ark in te zetten. Zo konden ze voelen dat Ik, hun God bij hen was, of ze nu rondtrokken of ergens ter plaatse bleven rusten.' En Natan zei verder: 'Ik weet niet of het goed is om een tempel te bouwen.' David zei toen: 'Maar ik wil dat de ark net zo'n mooi huis heeft als ik.' Maar Natan antwoordde: 'Ik denk niet dat God dat graag wil. God wil op een eenvoudige wijze bij de mensen blijven. Nog het liefst wil hij als mens onder ons zijn.' Toen zei David: 'Dan bouw ik beter geen tempel voor onze God' En hij ging de tent binnen waar de ark stond en dankte God om al wat hij voor zijn volk gedaan had.

 

Muziek

Luisteren we naar Hildegard von Bingen: De Sancta Maria Tiziana Fumagalli

Tweede lezing: Lc. 1,26-38 

In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad van Galilea met de naam Nazaret,
naar een meisje nog maagd dat was uitgehuwelijkt aan een man
met de naam Jozef, uit het huis van David -
de naam van het meisje was Marjam.
Hij kwam bij haar binnen en sprak:
Verheug je, jij begenadigde, JHWH is met jou.
Geschokt door dit woord
vroeg zij zich af waarom zij zo werd begroet.
De engel sprak tot haar: Vrees niet, Marjam,
want jij hebt genade gevonden bij God.
Zie, jij zult ontvangen in je buik en jij zult baren een zoon
en jij zult roepen zijn naam 'Jezus'-JHWH bevrijdt.
Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
En geven zal hem JHWH God de troon van David, zijn vader;
en hij zal koning zijn over het huis van Jakob voor altijd en eeuwig
en aan zijn koninkrijk zal geen grens zijn en geen einde.
Marjam sprak: Hoe zal dat gaan? -
omdat ik met geen man gemeenschap heb.
De engel antwoordde haar en sprak:
Heilige geest zal over jou komen,
kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen.
Daarom ook zal deze verwekte heilig worden genoemd en zoon van God.
En zie, Elisabet, je bloedverwante,
ook zij heeft een zoon ontvangen, in haar ouderdom,
en die de roep had dat zij onvruchtbaar was -
dit is haar zesde maand al.
Want 'bij God zal niets onmogelijk zijn, geen woord'.
Marjam sprak: Hier ben ik, slavin van JHWH.
Mij geschiede naar uw woord.
En de engel ging van haar heen.

Lied In de kleinen klinkt zijn stem
tekst Jan van Opbergen; melodie ”geest die vuur en liefde zijt” Antwerpen 1651
(Klik op deze titel om de melodie te horen)

In de kleinen klinkt zijn stem, Hij verschijnt in Betlehem.
Daar weet Hij zijn naam bezongen in een kleine herdersjongen:
David die geen wapen droeg, toen hij Goliath versloeg.

Steeds opnieuw begint Hij daar zijn verwacht genadejaar.
In verdrukten en geringen wil Hij van zijn toekomst zingen:
Zwakheid zal de sterkte zijn en een kind mag koning zijn.

In de armen, wijd verspreid, ligt zijn naam en heiligheid.
Daar is Hij altijd te vinden, die noemt Hij 'mijn meest beminden'.
Derde Wereld heet het land aan zijn eigen rechterhand

Woordje

Vandaag op de vierde zondag van de advent, ons laatste traject op weg naar Kerstmis, ontmoeten wij in de lezingen twee mensen. Twee belangrijke schakels in de lange geschiedenis van God met de mensen. Hun namen: David en Maria. Zij zijn voor ons als een spiegel.                                              
Hoe gaan wij naar Kerstmis? Als David of zoals Maria?                                                 
David, de machtige, de koning. Die zit stevig op zijn troon. Hij heeft rust gevonden en zich gesetteld in zijn paleis. En God? Die woont nog altijd in zijn tent. De tent waarin God is meegetrokken met de mensen, vele lange jaren door goede en bange tijden. Een tempel zou toch beter passen bij God, vindt David.
Is zo’n imposant huis wel de plaats waar God wil wonen? vraagt de profeet Natan zich af. God laat zich immers niet binden in prachtige tempels. In de tent is God dicht bij zijn mensen, zo is Hij altijd met hen meegetrokken, daar is God thuis. God wenst geen huis van steen.
In de adventskalender van 4 december las ik volgende tekst: 
“Hij is niet hier”.... “want God is bij de mensen”.
Dit hangt tijdens de advent, elk jaar opnieuw aan de kerkdeur van de Magdalenakerk in Brugge. Is dit een grapje? Ja en neen. Ja, want dit past niet alleen in de decembermaand, tijdens de advent maar het hele jaar door. Neen, het is geen grapje “want God is bij de mensen”. 
Enkele jaren geleden was ik in die Magdalenakerk in Brugge naar aanleiding van het huwelijk van een neefje. Ik moet zeggen dat het een hele speciale kerk is; niet volgestouwd met stoelen maar een grote open ruimte waar kinderen kunnen spelen met water of met krijt. Er hangt ook een schommel midden de kerk en de bruid en het bruidsmeisje zijn daar enkele keren in gaan zitten. Ook de broodmaaltijd was speciaal rond een grote tafel in het koor van de kerk en ieder kon een stukje brood en een glaasje wijn nemen en een zegewens uitspreken voor het koppel. een heel mooi ritueel.
Wil je God ruimte geven, geef dan ruimte en leven aan mensen; daar zal God wonen, leven.
Ook in het evangelie komt tot uiting dat God tussen mensen wil verblijven.
Voor de menswording van zijn zoon kiest Hij een eenvoudige vrouw Maria uit een doorsnee gezin. Die wordt door Hem uitverkoren om zijn zoon te ontvangen.
En de engel komt tot ons, en noemt ons bij onze naam en zegt: ‘Jij kan vrede, gerechtigheid en toekomst brengen in deze wereld. ‘Jij,’ zegt de engel, ‘kan een einde maken aan wanhoop, armoede, onrecht, geweld, schuld en misbruik. Jij kan verandering brengen en het “ieder voor zich” ombuigen in delen en herverdelen samen met andere mensen.’
Door ons ‘ja’ krijgt de vraag of we als David of zoals Maria naar Kerstmis gaan een duidelijk antwoord.

Voorbeden

Vernieuw in ons uw liefde voor de aarde en voor de mensen die haar bewonen.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde voor ons is.

Vernieuw in ons uw hartstocht voor gerechtigheid.
Doe ons beseffen het onnoemelijk onrecht van armoede en uitsluiting.

Vernieuw in ons de kracht om wegen te zoeken om de aarde en elkaar te dienen.
Doe ons groeien in solidariteit voor wie geen toekomst heeft om van te dromen.

Vernieuw in ons, het begaan zijn met kwetsbare mensen zonder huis en thuis, vluchtelingen en ontheemden. Doe ons groeien in zorg voor geborgenheid en veiligheid, voor een dak boven hun hoofd.

Lied: Taizé: Als alles duister is 

Petitie: Waarom doen wij mee? https://lh6.googleusercontent.com/UpctvJuGZRyKob0DsrJd4eTn10nLrcL6pqpU4LqO7Z3BOaCcMrIn45r4WxBdflsYFYtA8pt7pqehSLT95LTpIo-s6YuftmIWkv72Fr1VsN-oeUKbP9QcvbJ-A15ANl6OjNKevS8e

Wonen is een onvervreemdbaar recht, maar is toch niet voor iedereen weggelegd in onze maatschappij.
Een slechte of ongezonde woning vreet aan jezelf, heeft een invloed op je schoolprestaties en je werkprestaties, vreet aan je gezondheid en aan je persoonlijkheid.
Een te kleine woning geeft spanningen, baart harde woorden en verminkt relaties, omdat niet iedereen er de nodige levensruimte vindt.
“Voor jou geen plaats…het spijt me” en de alleenstaande vrouw met drie kinderen mag verder zoeken, eindeloos lang omdat de huisbaas niet wil weten van haar spelende kinderen in zijn huis of appartement.
“Voor jou geen plaats... het spijt me” en het gezin dat moet rondkomen met een leefloon weet niet waar nog zoeken, het kan de huur niet betalen. Waar zou het gezin het geld halen om die huur te betalen denkt de huisbaas en heeft een argument om het gezin buiten te laten staan.
“Voor jou geen plaats... het spijt me” en de kleurling kan verder zoeken zonder uitzicht. Hij kan wel betalen maar de huidskleur is een kleur die de huisbaas niet zint.
Hoeveel sociale woningen zijn er nodig na corona om alle mensen die op de lijst staan een woning te bezorgen?
Ook willen wij 2 punten naar voor schuiven die
Welzijnszorg niet direct op de affiche heeft vermeld nl. geen discriminatie op de huurmarkt en steun aan sociale verhuurkantoren!
1 op 5 gezinnen kunnen geen deftige woning betalen.

Daarom is het heel belangrijk om onze stem te laten horen door allemaal naar de website te gaan en deze petitie te tekenen. Het is echt niet moeilijk.

https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/ 

 

Slotlied: Huub Oosterhuis B. Huijbers
https://kerkliedwiki.nl/Ergens_komt_een_kind_vandaan: fragment 1

Ergens komt een kind vandaan

Ergens komt een kind vandaan
van ver, van buiten, zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord,
heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn
en weet niet wie het ooit zal zijn.

Dan roepen mensen jij jij jij
woon hier bij ons, woon hier bij mij,
de wereld wordt een huis voor jou
en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam:
iemand niemand iemand niemand

kind van mensen ben jij voortaan.'

Ergens moet een mens toch heen,
het gaat zijn eigen weg alleen
en zoekt of in de wildernis
een bron van levend water is
en luistert of een woord bestaat
waarin zijn toekomst opengaat...

Dan roepen mensen jij jij jij
woon hier bij ons, woon hier bij mij,
Het water is een bron voor jou
De toekomst heeft een woord voor jou.
Dan vindt een mens zijn eigen naam:
iemand niemand iemand niemand

kind van mensen ben jij voortaan.'

Niemand weet waartoe hij leeft,
waarom hij hart en handen heeft.
Er is geen daarom, eens voorgoed,
maar enkel adem, vlees en bloed.
Zo leeft een mens tot in de dood
onooglijk klein, onzichtbaar groot.

Dan roepen mensen jij jij jij
wees hart en hand en mens voor mij,
wees waarom daarom groot of klein
de mens die jij alleen moet zijn.
Zo leeft een mens van naam tot naam:
iemand niemand iemand niemand
kind van mensen ben jij voortaan.'

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is,
van vuilnisbelt tot gouden troon,
aan vluchteling en koningszoon.
Wie leeft die maakt zijn eigen lied
en wie niet leeft verstaat het niet.

Laat ze maar roepen jij jij jij
wie leven wil die zingt zich vrij,
wie leeft die maakt zijn eigen lied

en wie niet leeft verstaat het niet.
Zo zingen wij elkanders naam:
iemand niemand iemand niemand
kind van mensen ben jij voortaan.'

Slotbezinning
Voorzichtig (Kris Gelaude)

Voorzichtig
haast nog breekbaar

verschijnt overal het licht
Maar met een kracht
die niemand kent
die hoop ontketent
tuinen aansteekt
En de grafstenen
van angst en wanhoop
voor onze ogen
opzij rolt

Zending en zegen

We staken vandaag onze vierde kaars aan. Onze verwachting is gesterkt in dit uur. Wij zien uit naar het komende feest van Jezus’ geboorte. God komt bij ons wonen. We bereiden ons voor.
Moge deze week een gezegende week voor ons allen zijn. Hij die voor ons is + Vader, Zoon en heilige Geest.

Mededelingen
Denk aan onze petitie  https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/ De liturgiegroep verzamelt ook handtekeningen aan de deur als je geen computer hebt
Onze financiële steun kunnen we aan Welzijnszorg geven via deze link:
https://onbetaalbaar.welzijnszorg.be/doneer

 

Een nieuw abonnement op Kerk en Leven:
 

https://www.kerkenleven.be/form/registratie-abonnee
Of telefoontje naar Gilberte Havet 016254587